Informacje

II. Podstawowe zadania IZBY i sposoby ich realizacji

       § 7.

Do zadań Izby należy w szczegĂłlności:

 1. przedstawicielstwo i obrona interesĂłw gospodarczych zrzeszonych w niej członkĂłw IZBY;
 2. działania na rzecz organizowania zgodnej z wymogami produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz;
 3. organizowanie oceny wartości użytkowej drobiu i jego produktĂłw, jakości pasz i piskląt, celem wydawania opinii o ich jakości;
 4. wsparcie handlu zagranicznego dla potrzeb członkĂłw IZBY;
 5. prowadzenie doradztwa fachowego i szkolenia w zakresie drobiarstwa i produkcji pasz;
 6. udzielanie poparcia dla wdrażania postępu technologicznego i organizacyjnego w produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz;
 7. wspieranie inicjatyw gospodarczych członkĂłw;
 8. ułatwianie wspĂłłpracy gospodarczej członkĂłw IZBY z kontrahentami zagranicznymi;
 9. udzielanie pomocy organizacyjnej i prawno – ekonomicznej ułatwiającej prowadzenie działalności gospodarczej w hodowli i produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz;
 10. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej;
 11. wspĂłłdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w celu wspĂłłtworzenia optymalnych warunkĂłw do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz;
 12. prowadzenie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej;
 13. prowadzenie wszelkich działań na rzecz planowania i dostosowywania produkcji do popytu, w szczegĂłlności w odniesieniu do ilości i jakości;
 14. analizowanie programĂłw i metodyki publicznej statystyki w sektorze drobiu i jaj i zgłaszanie na tej podstawie wnioskĂłw do administracji rządowej w celu doskonalenia tej statystyki na potrzeby branżowej działalności;
 15. wpływanie na optymalizację kosztĂłw produkcji i zyskĂłw z inwestycji służących utrzymywaniu standardĂłw ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt oraz na stabilizowanie cen produktĂłw;
 16. prowadzenie badań i opracowywanie inicjatyw dotyczących zrĂłwnoważonych metod produkcji, innowacyjnych praktyk, konkurencyjności gospodarczej
  i rozwoju sytuacji rynkowej;
 17. promowanie i udzielanie pomocy technicznej w zakresie stosowania standardĂłw jakości produktĂłw branżowych: drobiu i jaj, także w ramach krajowych systemĂłw jakości;
 18. opracowywanie inicjatyw w dziedzinie promocji produktĂłw branżowych i wprowadzania ich do obrotu;
 19. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o właściwościach produktĂłw drobiarskich: mięsa drobiu i jaj spożywczych;
 20. prowadzenie promocji konsumpcji tych (wyżej wymienionych) produktĂłw drobiarskich;
 21. upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie produkcji i sprzedaży mięsa drobiu i jaj;


       § 8.

IZBA realizuje zadania statutowe poprzez:

 1. analizowanie rynku produktĂłw drobiarskich: piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych oraz pasz i prognozowanie na tej podstawie zapotrzebowania wewnętrznego rynku oraz eksportu i importu produktĂłw drobiarskich i pasz;

 2. prognozowanie kierunkĂłw i wielkości produkcji drobiu i pasz w skali kraju;

 3. dokonywanie oceny i wydawanie opinii o jakości drobiu i ich produktĂłw oraz pasz;

 4. analizowanie opłacalności poszczegĂłlnych gałęzi branżowej produkcji i określanie istotnych kosztĂłw produkcji;

 5. występowanie do organĂłw władzy i administracji państwowej z wnioskami w sprawach hodowli, reprodukcji i produkcji drobiarskiej oraz pasz;

 6. delegowanie swych przedstawicieli do organĂłw doradczych władzy i administracji państwowej;

 7. wydawanie opinii w sprawach dotyczących hodowli, produkcji drobiarskiej i pasz, w szczegĂłlności opinii o projektach ustaw i rozporządzeń z zakresu hodowli i produkcji drobiarskiej i pasz oraz innych dziedzin mających znaczenie dla hodowli, produkcji drobiarskiej i pasz;

 8. zasięganie opinii rzeczoznawcĂłw oraz podejmowanie innych działań wymagających wiarygodności i znajomości rzeczy w sprawach dot. hodowli, produkcji drobiarskiej i pasz;

 9. organizowanie i prowadzenie dla członkĂłw IZBY doradztwa hodowlanego, prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego;

 10. organizowanie udziału członkĂłw IZBY w giełdach, targach, wystawach, tak w kraju, jak za granicą;

 1. badanie rynkĂłw zagranicznych pod kątem możliwości zbytu produktĂłw produkcji drobiarskiej i pasz;

 1. ułatwienie członkom IZBY nawiązywania kontaktĂłw gospodarczych z kontrahentami zagranicznymi;

 2. wpływanie na organizację zbytu produktĂłw produkcji drobiarskiej oraz wspieranie inicjatyw marketingowych;

 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń instruktażowych, zawodowych i kwalifikacyjnych;

 4. utrzymywanie i rozwijanie kontaktĂłw z samorządami gospodarczymi o podobnych celach działania w kraju i zagranicą;

 5. wspĂłłpracę z terenowymi organami władzy i administracji państwowej a także organĂłw samorządowych w realizacji przedsięwzięć ważnych dla producentĂłw drobiu i pasz;

 6. prowadzenie działalności wydawniczej;

 7. inspirowanie działalności naukowej na rzecz hodowli i produkcji;

 8. wykonywanie oceny produktĂłw i towarĂłw produkowanych przez zrzeszone w IZBIE podmioty;

 9. wspĂłłdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie lecznictwa i profilaktyki w drobiarstwie;

 10. opracowywanie i korzystanie z danych statystycznych dotyczących hodowli i produkcji drobiarskiej i pasz;

 11. wspĂłłdziałanie w organizowaniu ubezpieczeń w rolnictwie;

 12. wspĂłłdziałanie w ochronie środowiska naturalnego;

 13. propagowanie i upowszechnianie produkcji żywności zgodnej z wymaganiami bezpieczeństwa zdrowotnego;

 14. inne działania niezbędne lub celowe do realizacji zadań IZBY.  § 9.

IZBA może prowadzić działalność gospodarczą do wykonywania statutowych zadań. O ewentualnym podjęciu takiej działalności, jej zawieszeniu lub zakończeniu, a także o formach i zakresie jej prowadzenia decyduje Zarząd IZBY. Ewentualne dochody z prowadzenia działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację zadań statutowych.