Informacje

Ukraina rozpoczyna eksport drobiu do UE.

Fammu Fapa poinformowała na podst. ThePoultrySite z dn. 25.07.2013, że:
"Z dniem 24 lipca br. cztery ukraińskie zakłady drobiarskie uzyskały zezwolenia na eksport swoich produktĂłw do Unii Europejskiej. Należą do nich PJSC Mironiwska, Mironiwski Lehko, LLC Agromars oraz LLC Sniatynska Nowa. Dopuszczenie przywozu z Ukrainy do UE mięsa drobiu, produktĂłw drobiowych oraz jaj i produktĂłw jajecznych nastąpiło na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 88/2013 z dn. 31 stycznia 2103 r. Do tej pory trwały jednak procedury formalne zatwierdzające poszczegĂłlne zakłady. W 2013 r. Ukraina planuje ulokować na unijnym rynku ponad 50 tys. ton mięsa drobiu, wolumen ten będzie z roku na rok wzrastał. Eksperci szacują, że potencjalny eksport ukraińskiego drobiu do UE może wynieść ok. 200 tys. ton mięsa kurcząt rocznie. Ministerstwo prognozuje rĂłwnież dwukrotny spadek importu drobiu na Ukrainę w 2013 r."

Wykaz  uprawnionych zakładĂłw udostępniony został do publicznej wiadomości w dniu 10.07.2013 r. na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i KonsumentĂłw Komisji Europejskiej (DG SANCO). Jest to wymagane
art. 12 Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
KE  potwierdza, że uprawnienia te zaczęły obowiązywać od dnia 23 lipca 2013 r. Władze Ukrainy przedłożyły Komisji Europejskiej wnioski o zatwierdzenie tych zakładĂłw drobiarskich  w dniu 6 czerwca 2013 r., zapewniając, że zakłady te  spełniają wymagania określone w poszczegĂłlnych sekcjach załącznika III rozporządzenia (WE) 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zatwierdzone zakłady będą eksportować produkty kwalifikujące się i objęte wymaganiami Sekcji II  (DrĂłb i Zajęczaki) i Sekcji VI (Produkty mięsne)  Załącznika III do rozporządzenia (WE) 853/2004 PE i Rady.
 SzczegĂłłowy wykaz zakładĂłw wg podziału na sekcje dostępny jest na stronie DG SANCO:
- Sekcja II - 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/PM_UA_en.pdf.
- Sekcja VI -
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/RPM_UA_en.pdf.
 
Podstawą prawną umożliwiającą  dopuszczenie przywozu drobiu i produktĂłw drobiowych z Ukrainy do UE jest obowiązujące od 22.02.2013 r. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 88/2013 z dn. 31.01.2013 r. zmieniające decyzję 2007/777/WE i  rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisĂłw dotyczących Ukrainy w wykazach państw trzecich, z ktĂłrych dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektĂłrych rodzajĂłw mięsa, produktĂłw mięsnych, jaj i produktĂłw jajecznych.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 określa wymagania weterynaryjne , ktĂłre muszą zostać spełnione  przy przywozie produktĂłw spożywczych na rynek UE.
Umieszczenie Ukrainy w wykazie państw trzecich w Części 1 Załącznika I do tego rozporządzenia dało możliwość podjęcia starań  przez ukraińskie zakłady drobiarskie o import do UE świeżego mięsa drobiowego. Z kolei zmiana w Części 2 Załącznika II do Decyzji Komisji 2007/777/WE umożliwia przywĂłz z tego kraju produktĂłw mięsnych praz poddanych obrĂłbce żołądkĂłw, pęcherzy i jelit drobiu.

Informacja o otwarciu  unijnego rynku dla ukraińskiej konkurencji zaniepokoiła senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas posiedzenia w dn. 31.07.2013 r., przewodniczący tej Komisji  - senator Jerzy ChrĂłścikowski,  zwrĂłcił się do przedstawicieli kierownictwa resortu rolnictwa oraz Inspekcji Weterynaryjnej z pytaniami o procedury przyznania zezwoleń  dla zakładĂłw ukraińskich.  ProducentĂłw niepokoi fakt, że ukraińscy eksporterzy nie muszą  spełniać w produkcji  żywca drobiowego i jaj wymagań rĂłwnoważnych z unijnymi, w szczegĂłlności  wymagań dobrostanu drobiu i zakazu skarmiania mączek mięsno – kostnych.

Zastępca GłĂłwnego Lekarza Weterynarii – Jarosław Naze poinformował o stanowisku KE w tej sprawie: „Zdaniem Komisji Europejskiej,  nie można zabraniać  wprowadzania do obrotu  i handlu towarĂłw, ktĂłre ich zdaniem nie wpływają na zdrowie publiczne. Nie bierze się pod uwagę kontrolowania  wymagań  dobrostanu zwierząt i sposobu ich żywienia na podstawie unijnego rozporządzenia nr 882/2004.”
Poinformował rĂłwnież, że polskie władze weterynaryjne zainicjowały na poziomie Komisji Europejskiej dyskusję na temat szczegĂłłowych warunkĂłw dopuszczenia do eksportu towarĂłw z krajĂłw trzecich. Dyskusja ta ma doprowadzić do wpisywania w świadectwach  zdrowia, że  spełnione są  rĂłwnoważne wymagania w zakresie  dobrostanu i prawa paszowego.

Komentarz własny KIPDiP