Prawo - Analizy prawne

Koniec z odsetkami od odsetek

Koniec z odsetkami od odsetek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Cywilny. Poprzez wprowadzenie nowych przepisów, Prezydent domaga się usunięcia z systemu prawnego wyjątku od zakazu anatocyzmu (art. 482 § 2 Kodeksu Cywilnego).

Zasada anatocyzmu oznacza pobieranie odsetek od zaległych odsetek. Stosownie do brzmienia obowiązujących przepisów dłużnik, który nie spłaca terminowo swojego świadczenia wobec wierzyciela, może zostać obciążony koniecznością zapłacenia odsetek od zaległych odsetek.

Choć anatocyzm jako taki jest zakazany w polskim prawie, istnieją od niego wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, w której to instytucja kredytowa udziela pożyczki długoterminowej. Projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego zakłada wyeliminowanie możliwości naliczania odsetek od odsetek także w umowach z instytucjami bankowymi. Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta ma być odpowiedzią na wątpliwości interpretacyjne, jakie od lat przysparzają terminy ,,pożyczka długoterminowa” oraz ,,instytucja kredytowa”, jak również doprowadzić do wzmocnienia pozycji dłużnika w sporach sądowych z bankami.

Powyższy projekt stanowi dopełnienie dla wcześniejszych prac legislacyjnych, związanych z usunięciem przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym oraz skierowaniem do Sejmu projektów ustaw o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki oraz ustawy zmieniającej ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Kompleksowa reforma ma przyczynić się do ogólnej poprawy sytuacji kredytobiorców w ich stosunkach z bankami.

Projekt nowelizacji przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia i co najważniejsze, będzie miała zastosowanie również do obecnie zawartych umów kredytowych wobec odsetek naliczanych po jej wejściu w życie.

Adam Kuźma/Radca Prawny