Prawo - Analizy prawne

Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego przewidzianego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), prowadzony w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności. Zgodnie z definicją legalną dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.).

Dzięki mechanizmowi upadłości konsumenckiej dłużnik zyskuje możliwość oddłużenia poprzez umorzenie całości bądź części jego długów, natomiast wierzyciel – szansę na uzyskanie, w jak najwyższym stopniu, świadczeń od niewypłacalnego konsumenta.

Upadłość, wszczynana na wniosek dłużnika powoduje, iż w ramach jednego, ,,skumulowanego” postępowania upadłościowego doprowadza się do łącznego zaspokojenia wszystkich wierzycieli konsumenta poprzez sprzedaż całego, albo części majątku konsumenta.

Obecnie trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją upadłości konsumenckiej. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Sprawiedliwości, projekt ustawy będzie zawierał przepisy wyłączające badanie elementu umyślności i rażącego niedbalstwa, stanowiących obecnie bezwzględną przesłankę dla oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości. Ocena przyczyn niewypłacalności zostanie przesunięta na etap ustalania planu spłaty, ewentualnie decyzji o umorzeniu bez ustalania planu spłaty. Konsekwencją negatywnej oceny zachowania konsumenta przed niewypłacalnością będzie sankcja w postaci wydłużenia okresu spłaty – od 4 do 7 lat.

Projekt przewiduje także wprowadzenie tzw. postępowania zabezpieczającego, w którym sąd kumulatywnie, w drodze jednej decyzji, ogłosi upadłość oraz ustali plan spłat bądź umorzy zobowiązanie. Proponowane zmiany, poprzez minimalizację udziału syndyka w procesie likwidacyjnym, mają znacznie przyspieszyć postępowanie upadłościowe i proces ustalania zobowiązań dłużnika w sytuacji, gdy majątek dłużnika nie pozwala na zaspokojenie wierzycieli w drodze sporządzenia planu podziału. Do obowiązków sądu lub powołanego w tym celu tymczasowego nadzorcy sądowego będzie bowiem należało określenie stanu majątku dłużnika, osobistej sytuacji życiowej i okoliczności konkretnej sprawy. Nowelizacja zakłada także możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami bez przeprowadzenia postępowania upadłościowego, a z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego. Ponadto, gdy sąd pozytywnie oceni szansę na zawarcie porozumienia układowego z wierzycielami, będzie mógł wstrzymać na okres do 5 miesięcy rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Planowany termin przyjęcia projektu wyznaczony został na początek przyszłego roku.

Adam Kuźma/Radca Prawny