Prawo - Analizy prawne

Nowa ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Nowa ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Ordynacja podatkowa. Projektowany akt ma zastąpić obowiązującą ustawę z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Na czym będą polegały zmiany?

Jednym z najważniejszych rozwiązań jest zmiana zasad ogólnych prawa podatkowego, przede wszystkim uporządkowanie i uzupełnienie kierunkowych dyrektyw postępowania w rozstrzyganiu spraw podatkowych, również tych, które dotychczas istniały wyłącznie w orzecznictwie lub w doktrynie (np. zasada ugodowego załatwiania spraw).

Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie m.in. "umowę o współdziałanie", która ma umożliwić podatnikom bardziej otwartą kooperację z fiskusem. W ramach współpracy, podatnicy mogliby przekazywać organom skarbowym więcej informacji na temat funkcjonowania np. ich systemów księgowych, wewnętrznych procedur itd.

Ważną zmianą jest regulacja polegająca na niewszczynaniu postępowania podatkowego, gdy koszty ich prowadzenia będą wyższe od wymierzonej podatnikowi kwoty. Ułatwi to nie tylko funkcjonowanie organów podatkowych, ale też przedsiębiorstw, które niejednokrotnie zmagały się z bezsensownie prowadzonymi w stosunku do nich postępowaniami.

Nowo wprowadzonym mechanizmem procesowym ma być mediacja podatkowa – procedura rozwiązywania sposób między administracją podatkową a płatnikiem, która na celu ma ułatwienie komunikacji między podmiotami.  

Ograniczono również możliwość orzekania na niekorzyść strony w postępowaniu odwoławczym. Co ważne termin na złożenie odwołania wydłużono z 14 do aż 30 dni, a termin na złożenie zażalenia z 7 do 14 dni.

Przepisy zawarte w projekcie ustawy są zdecydowaniem wyjściem naprzeciw podatnikowi i zastąpieniem przestarzałych i nieadekwatnych w dzisiejszych czasach przepisów starej ustawy.

Adam Kuźma/Radca Prawny