Prawo - Analizy prawne

PPK – system gromadzenia funduszy emerytalnych

PPK – system gromadzenia funduszy emerytalnych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, stanowiąca kolejny filar systemu zabezpieczeń obok Pracowniczych Programów Emerytalnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Ustawa zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w której to procedurze uczestniczyć ma państwo, pracodawcy oraz pracownicy.

PPK zakłada stopniowe zwiększanie podmiotów zobowiązanych do tworzenia systemu. Od lipca 2019, wraz z upływem półrocznego vacatio legis ustawy, PPK będą obowiązane wprowadzić największe podmioty, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku obowiązkiem tworzenia PPK objęte zostaną niemal wszystkie podmioty zatrudniające, w tym również najmniejsi pracodawcy, zatrudniający poniżej 20 osób oraz podmioty należące do sektora finansów publicznych. Przepisy przewidują możliwość zwolnienia z powyższej procedury mikroprzedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji uczestnictwa w PPK.  Ustawa swym zakresem obejmować będzie nie tylko pracodawców w rozumieniu Kodeksu Pracy, lecz ,,podmioty zatrudniające” – a zatem również zleceniodawcę, nakładcze i rolnicze spółdzielnie produkcyjne, czy spółdzielnie kółek rolniczych.

Wpłata podstawowa w ramach funduszu oszczędności emerytalnych dla uczestnika wynosić ma od 2 do 4 procent wynagrodzenia. Natomiast pracodawca zobowiązany będzie do finansowania składki w wysokości od 1,5 do 4 procent wynagrodzenia. Oznacza to, iż maksymalna wplata na rzecz PPK  w przypadku jednego pracownika stanowić będzie 8 procent wynagrodzenia. Jeżeli jednak wynagrodzenie uczestnika PPK, osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, składka uczestnika ulegnie obniżeniu i wynosić będzie od 0,5 do 2 procent wynagrodzenia. Przepisy zakładają jednocześnie uczestnictwo w funduszu państwa, które z budżetu dopłacałoby corocznie kwotę 240 zł oraz dodatkową opłatę startową w wysokości 200 zł.

Założenia rządowe przewidują, iż Pracownicze Programy Kapitałowe obejmować będą ok. 11,5 mln pracowników, pozwalając na zapewnienie dodatkowych oszczędności dla przyszłych emerytów.

 

Adam Kuźma/Radca Prawny