Prawo - Analizy prawne

Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W lipcu 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogli zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wynikało to z faktu niespełniania podstawowych kryteriów: progu dotyczącego wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą (ustalonego na poziomie 50 tys. zł) oraz obrotu w wysokości 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową.

Nowelizacja ustawy przewiduje objęcie przepisami wszystkich relacji handlowych między dostawcą, a nabywcą. Ustawa ma także zapewnić pełną anonimowość stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie praktyki nieuczciwie wykorzystującej przewagę kontraktową, zarówno w zakresie danych osobowych, jak i treści zgłaszanego zawiadomienia.

Celem przeprowadzonej nowelizacji, zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności, w którym to rolnicy stanowią najsłabsze ogniwo i niejednokrotnie są wykorzystywani przez podmioty o większej sile przetargowej i potencjale ekonomicznym. Ustawa ma także uciąć powtarzającą się dotychczas praktykę niezgłaszania przez rolników zawiadomień do UOKiKu z obawy przed ujawnieniem danych zgłaszającego i płynącymi z tego konsekwencjami w postaci utraty kontraktów i pogorszeniem stosunków handlowych z nabywcami.

W wyniku nowelizacji poszerzony został także krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia do UOKiK – od tej pory będzie to mógł uczynić każdy obywatel, a nie wyłącznie zainteresowany przedsiębiorca. Na podstawie nowych przepisów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie również uprawniony do zlecania Inspekcji Handlowej przeprowadzania kontroli postępowań na zasadach analogicznych do obowiązujących w przypadku kontroli prowadzonej przez UOKiK.

Zdaniem autorów projektu nowelizacji ustawy, wprowadzenie zmian ,,będzie pozytywnie wpływało na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość, w tym sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, ograniczając nieuczciwe praktyki pośród wszystkich uczestników w łańcuchu dostaw.

Adam Kuźma/Radca Prawny