Prawo - Analizy prawne

Zaufać komornikowi – nowa ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.

Zaufać komornikowi – nowa ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa, kompleksowa ustawa o komornikach sądowych oraz odrębna ustawa o kosztach komorniczych. Ustawy te zastąpią obecnie obowiązującą, wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Nowa ustawa ma przywrócić wewnętrzną spójność prawodawczą i tym samym – zapobiegać nadużyciom i zwiększyć zaufanie do zawodu komornika – jako funkcjonariusza publicznego. Reforma przewiduje m.in.:

- wprowadzenie obowiązku nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie; takie nagranie będzie następnie dołączane do akt postępowania,

- zobowiązanie komorników do wręczenia dłużnikowi podczas egzekucji klarownego formularza skargi, tak aby każdy mógł ją skierować do właściwego sądu,

- obowiązek asysty Policji w przypadku przymusowego otwarcia przez komornika mieszkania dłużnika lub jego przeszukania,

- ograniczenie arbitralności występującej przy egzekucjach z ruchomości, poprzez dookreślenie przedmiotów niepodlegających egzekucji,

- poszerzenie katalogu naruszeń prawa, za które komornicy będą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną,

- zwiększenie realnego nadzoru prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników.

Ustawa poszerza jednocześnie uprawnienia nadzorcze i kontrolne Ministra Sprawiedliwości, który będzie mógł, w ramach postępowania administracyjnego, z urzędu podejmować działania zmierzające do zawieszenia bądź usunięcia komornika z zajmowanego stanowiska w przypadkach rażącego naruszenia prawa. Z kolei reforma ustawy o kosztach komorniczych, mając na celu racjonalizację opłat egzekucyjnych, będzie ustalała kwotowe, a nie – jak dotychczas – wyrażone w formie ułamka przeciętnego – minimalne, maksymalne i stałe stawki wynagrodzenia za czynności komornicze. Najniższa opłata ma wynosić 150 zł, natomiast maksymalna – nie więcej niż 50 000 zł.

Wprowadzone zmiany mają znacząco zmniejszyć liczbę nieprawidłowości przy podejmowaniu działań komorniczych. Zdaniem autorów reformy, przejrzyste zasady egzekucji oraz zwiększenie uprawnień kontrolnych doprowadzą do wyeliminowania z oceny społecznej negatywnego obrazu komornika jako ,,przedsiębiorcy nastawionego na własny zysk”.

Adam Kuźma/Radca Prawny