Prawo - Analizy prawne

Zmiany w prawie pracy związane z RODO

Zmiany w prawie pracy związane z RODO

Mija już rok od wejścia w życie w Polsce unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zwanego w skrócie RODO. W związku z koniecznością dostosowania polskich przepisów prawa do wymagań stawianych przez RODO w najbliższym czasie wejdą w życie przepisy nowelizujące polski kodeks pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca może żądać podania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Jednocześnie pracodawcy będą zobowiązaniu do dokonania oceny, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie określonej osoby. Przekazanie danych osobowych konicznych do wykonywania umowy o pracę następować ma na podstawie oświadczenia pracownika.  Gromadzenie pozostałych danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika możliwe będzie na podstawie zgody. Zatem w nowym stanie prawnym przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywać się musi na podstawie zgody lub oświadczenia o przekazaniu danych.

W przypadku danych szczególnie chronionych (dane wrażliwe, dane biometryczne), dane osobowe będą mogły być przetwarzane wyłącznie, gdy ich przekazanie następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika. Przetwarzanie danych biometrycznych będzie dopuszczalne także wtedy, gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony. Ustawa reguluje również kwestie związane z monitoringiem. Nowe przepisy uszczegóławiają w jakich miejscach zabronione jest stosowanie monitoringu.

Adam Kuźma/Radca Prawny