Kim jesteśmy

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz jest największą pod względem liczby członków organizacją drobiarską w Polsce.
 
Izba została zarejestrowana w marcu 1994 r. w wyniku decyzji utworzenia wspólnej organizacji podmiotów branży drobiarskiej i paszowej, podjętej przez Zjazd Założycielski w październiku 1993 r. Współdziałanie różnych branż w ramach jednej organizacji ma na celu kompleksowe oddziaływanie na tworzenie warunków gospodarczych do harmonijnego i efektywnego rozwoju sektora drobiarskiego i produkcji pasz przemysłowych.
 
Piramida, stanowiąca nasze logo, obrazuje wszystkie etapy produkcji drobiarskiej oraz powiązania wszystkich ogniw produkcji drobiarskiej z sektorem produkcji pasz.
 
Ogniwa produkcji drobiarskiej reprezentowane w Izbie: reprodukcja drobiu, produkcja i dystrybucja piskląt wszystkich gatunków i kategorii drobiu, produkcja żywca, ubój i przetwórstwo mięsa drobiu, produkcja jaj spożywczych oraz przetwórstwo jaj.
 
Podmioty reprezentujące w Izbie sektor pasz przemysłowych spełniają fundamentalną funkcję integratorów tej branży z sektorem drobiarskim.
 
Poszczególne ogniwa produkcji drobiarskiej współtworzą z branżą paszową łańcuch pokarmowy, którego zadaniem jest zapewnienie efektywnego wytwarzania bezpiecznych dla konsumenta produktów drobiarskich: mięsa i jaj.
 
Kompleksowa działalność Izby obejmuje całość procesu branżowej produkcji "od pola do stołu".
 
Izba zrzesza również specjalistyczne firmy działające na rzecz podmiotów branżowych w zakresie: budowy i wyposażenia obiektów produkcyjnych, dystrybucji środków produkcji i opakowań, obsługi weterynaryjnej, informacyjnej, etc.
 
Członkami naszej organizacji są również wydawcy najważniejszych tytułów czasopism branżowych.
 
Główne zadania statutowe realizowane są w formie lobbingu, którego celem jest wpływanie na stworzenie optymalnych warunków prowadzenia branżowej działalności gospodarczej zgodnie z zasadami wolnego rynku i konkurencji. Realizacja tych zadań polega, między innymi, na konsekwentnym analizowaniu obowiązujących i projektowanych przepisów regulujących branżową działalność. Jest to szczególnie ważne ze względu na konieczność dostosowywania krajowego prawa do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.
 
Pełnimy niezmiernie ważną funkcję zbierania i przekazywania wszelkich informacji dotyczących rynku produktów branżowych, co jest niezbędne do określania tendencji rynkowych i prognoz.
 
Pełnimy także funkcje informacyjno-doradcze dla członków naszej organizacji w pełnym zakresie dotyczącym prowadzonej przez nich branżowej działalności.
 
Czujemy się odpowiedzialni za przebieg procesów dostosowania branży do wymogów wspólnego rynku i zobowiązani do udzielania pomocy w przygotowaniu podmiotów do funkcjonowania na wspólnym rynku.