Statut Izby

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz jest Izbą Gospodarczą, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji drobiarskiej i pasz oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz producentów drobiu i pasz, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195).

§ 2.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, zwana w dalszej części statutu „IZBĄ”, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności.

§ 3.
Obszar działania Izby obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.
Siedzibą Izby jest Poznań.

§ 5.
Izba używa pieczęci z napisem : Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu. Wzór i wielkość pieczęci ustali Zarząd.

§ 6.
W ramach Izby mogą być tworzone oddziały terenowe, sekcje producentów poszczególnych gatunków drobiu i rodzajów branżowej produkcji oraz pasz, działające w oparciu o ustalone regulaminy.

II. Podstawowe zadania IZBY i sposoby ich realizacji

§ 7.
Do zadań Izby należy w szczególności:

1. przedstawicielstwo i obrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków IZBY;
2.działania na rzecz organizowania zgodnej z wymogami produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz;
3. organizowanie oceny wartości użytkowej drobiu i jego produktów, jakości pasz i piskląt, celem wydawania opinii o ich jakości;
4. wsparcie handlu zagranicznego dla potrzeb członków IZBY;
5. prowadzenie doradztwa fachowego i szkolenia w zakresie drobiarstwa i produkcji pasz;
6. udzielanie poparcia dla wdrażania postępu technologicznego i organizacyjnego w produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz;
7. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków;
8. ułatwianie współpracy gospodarczej członków IZBY z kontrahentami zagranicznymi;
9. udzielanie pomocy organizacyjnej i prawno – ekonomicznej ułatwiającej prowadzenie działalności gospodarczej w hodowli i produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz;
10. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej;
11. współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w celu współtworzenia optymalnych warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w produkcji drobiarskiej: hodowli, reprodukcji drobiu, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych, oraz produkcji pasz;
12. prowadzenie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej;
13. prowadzenie wszelkich działań na rzecz planowania i dostosowywania produkcji do popytu, w szczególności w odniesieniu do ilości i jakości;
14. analizowanie programów i metodyki publicznej statystyki w sektorze drobiu i jaj i zgłaszanie na tej podstawie wniosków do administracji rządowej w celu doskonalenia tej statystyki na potrzeby branżowej działalności;
15. wpływanie na optymalizację kosztów produkcji i zysków z inwestycji służących utrzymywaniu standardów ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt oraz na stabilizowanie cen produktów;
16. prowadzenie badań i opracowywanie inicjatyw dotyczących zrównoważonych metod produkcji, innowacyjnych praktyk, konkurencyjności gospodarczej i rozwoju sytuacji rynkowej;
17.promowanie i udzielanie pomocy technicznej w zakresie stosowania standardów jakości produktów branżowych: drobiu i jaj, także w ramach krajowych systemów jakości;
18. opracowywanie inicjatyw w dziedzinie promocji produktów branżowych i wprowadzania ich do obrotu;
19. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o właściwościach produktów drobiarskich: mięsa drobiu i jaj spożywczych;
20. prowadzenie promocji konsumpcji tych (wyżej wymienionych) produktów drobiarskich;
21. upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie produkcji i sprzedaży mięsa drobiu i jaj;

§ 8.
IZBA realizuje zadania statutowe poprzez:

1. analizowanie rynku produktów drobiarskich: piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych oraz pasz i prognozowanie na tej podstawie zapotrzebowania wewnętrznego rynku oraz eksportu i importu produktów drobiarskich i pasz;
2. prognozowanie kierunków i wielkości produkcji drobiu i pasz w skali kraju;
3. dokonywanie oceny i wydawanie opinii o jakości drobiu i ich produktów oraz pasz;
4. analizowanie opłacalności poszczególnych gałęzi branżowej produkcji i określanie istotnych kosztów produkcji;
5. występowanie do organów władzy i administracji państwowej z wnioskami w sprawach hodowli, reprodukcji i produkcji drobiarskiej oraz pasz;
6. delegowanie swych przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji państwowej;
7. wydawanie opinii w sprawach dotyczących hodowli, produkcji drobiarskiej i pasz, w szczególności opinii o projektach ustaw i rozporządzeń z zakresu hodowli i produkcji drobiarskiej i pasz oraz innych dziedzin mających znaczenie dla hodowli, produkcji drobiarskiej i pasz;
8. zasięganie opinii rzeczoznawców oraz podejmowanie innych działań wymagających wiarygodności i znajomości rzeczy w sprawach dot. hodowli, produkcji drobiarskiej i pasz;
9. organizowanie i prowadzenie dla członków IZBY doradztwa hodowlanego, prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego;
10. organizowanie udziału członków IZBY w giełdach, targach, wystawach, tak w kraju, jak za granicą;
11. badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości zbytu produktów produkcji drobiarskiej i pasz;
12. ułatwienie członkom IZBY nawiązywania kontaktów gospodarczych z kontrahentami zagranicznymi;
13. wpływanie na organizację zbytu produktów produkcji drobiarskiej oraz wspieranie inicjatyw marketingowych;
14. organizowanie i prowadzenie szkoleń instruktażowych, zawodowych i kwalifikacyjnych;
15. utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z samorządami gospodarczymi o podobnych celach działania w kraju i zagranicą;
16. współpracę z terenowymi organami władzy i administracji państwowej a także organów samorządowych w realizacji przedsięwzięć ważnych dla producentów drobiu i pasz;
17. prowadzenie działalności wydawniczej;
18. inspirowanie działalności naukowej na rzecz hodowli i produkcji;
19. wykonywanie oceny produktów i towarów produkowanych przez zrzeszone w IZBIE podmioty;
20. współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie lecznictwa i profilaktyki w drobiarstwie;
21. opracowywanie i korzystanie z danych statystycznych dotyczących hodowli i produkcji drobiarskiej i pasz;
22. współdziałanie w organizowaniu ubezpieczeń w rolnictwie;
23. współdziałanie w ochronie środowiska naturalnego;
24. propagowanie i upowszechnianie produkcji żywności zgodnej z wymaganiami bezpieczeństwa zdrowotnego;
25. inne działania niezbędne lub celowe do realizacji zadań IZBY.

§ 9.
IZBA może prowadzić działalność gospodarczą do wykonywania statutowych zadań. O ewentualnym podjęciu takiej działalności, jej zawieszeniu lub zakończeniu, a także o formach i zakresie jej prowadzenia decyduje Zarząd IZBY. Ewentualne dochody z prowadzenia działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację zadań statutowych.

III. Nabywanie i utrata członkostwa IZBY oraz prawa i obowiązki członków

§ 10.
Członkowie IZBY dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych.

§ 11.
Członkiem zwyczajnym Izby może być każdy podmiot prowadzący produkcję drobiarską w zakresie : hodowli, reprodukcji, produkcji piskląt, żywca, mięsa drobiu, jaj spożywczych oraz produkcję pasz, a także działalność na rzecz produkcji drobiarskiej i pasz.

§ 12.
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla IZBY lub hodowli i produkcji drobiarskiej. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie IZBY na wniosek Zarządu IZBY według regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie IZBY.

§ 13.
Przyjęcie w poczet członków IZBY następuje przez uchwałę Zarządu IZBY po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i wniesieniu przezeń wpisowego. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków IZBY, zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia IZBY w terminie 30 dni od daty otrzymania wypisu z Uchwały Zarządu IZBY.

§ 14.
1.Członkowie nie będący osobami fizycznymi wykonują swe prawa i obowiązki przez przedstawicieli. Jeden przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka IZBY.
2. Członek oraz przedstawiciel, o którym mowa powyżej, mogą wykonywać swoje prawa wobec IZBY osobiście bądź przez pełnomocnika.

§ 15.
Zarząd IZBY podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków IZBY na wniosek zainteresowanego lub w przypadku:

1. stwierdzenia przez Zarząd nieopłacenia składek członkowskich; przez okres dłuższy niż 12 miesięcy lub ustanie osobowości prawnej członka,
2. naruszenie zasad etyki w działalności gospodarczej, po rozpatrzeniu sprawy i orzeczeniu Komisji Rozjemczej.

§ 16.
Członkowie Izby mają prawo do:

1. czynnego prawa wyborczego do władz IZBY na zasadach określonych statutem IZBY,
2. uczestnictwa w pracach IZBY,
3. korzystania z pomocy i świadczeń IZBY,
4. pełnej informacji o pracach IZBY.

§ 17.
Członkowie IZBY są obowiązani do:

1. wniesienia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie IZBY,
2. przestrzegania postanowień niniejszego statutu, regulaminów wydawanych na jego podstawie oraz uchwał władz IZBY,
3. uczestniczenia w pracach IZBY.

§ 18.
Członkowie honorowi:

1. członkowie honorowi IZBY mają wszelkie prawa członków zwyczajnych,
2. członków honorowych nie dotyczą obowiązki określone w paragrafie 17 pkt. 1 i 3.

IV. Władze IZBY
Walne Zgromadzenie IZBY

§ 19.
Walne Zgromadzenie IZBY jest najwyższą władzą w IZBIE.

§ 20.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia IZBY należy:

1. uchwalenie i zmiany statutu IZBY, uchwalenie decyzji o likwidacji IZBY i przeznaczeniu jej majątku,
2. wybór Zarządu IZBY,
3. wybór Prezesa IZBY, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika,
4. uchwalenie programu prac IZBY,
5. powoływanie sekcji branżowych Zarządu IZBY i określenie ich zadań,
6. uchwalenie preliminarza przychodów i rozchodów IZBY,
7. zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu IZBY z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej,
8. udzielenie Zarządowi IZBY absolutorium,
9. wybór Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,
10. odwoływanie na wniosek Prezesa lub grupy minimum połowy członków Zarządu poszczególnych członków Zarządu IZBY, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,
11. zatwierdzenie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej, Biura IZBY, regulaminów sekcji i innych dotyczących IZBY,
12. coroczne ustalanie wysokości wpisowego dla nowych członków i wysokości składek członkowskich,
13. ustalanie zasad określania wysokości diet dla pracujących społecznie w Zarządzie IZBY,
14. decydowanie o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu nieruchomego majątku IZBY zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
15. decydowanie o zaciąganiu pożyczek.

§ 21.
1. Walne Zgromadzenie IZBY zbiera się co najmniej raz do roku.
2. Termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia IZBY i porządek dzienny ustala Zarząd.
3. Na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych IZBY lub Zarządu IZBY, Prezes IZBY zobowiązany jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku zwołać nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia IZBY. Również w nagłej potrzebie Prezes IZBY może sam zwołać Walne Zgromadzenie IZBY.
4. Członkowie Walnego Zgromadzenia IZBY winni być zawiadamiani o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia IZBY najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad. Powiadomienie dokonuje się w sposób zwyczajowy.

§ 22.
1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia IZBY wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków (delegatów) IZBY.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia IZBY odbytego w drugim terminie zapadają bez uwzględnienia powyższego wymogu. Drugi termin może odbyć się tego samego dnia, nie później niż 30 minut po pierwszym terminie.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia IZBY zapadają zwykłą większością oddanych głosów.
4. Uchwały dotyczące likwidacji IZBY lub zmiany statutu wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości dwóch trzecich głosów Walnego Zgromadzenia IZBY.

§ 23.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia IZBY podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Wybór władz IZBY i zmiana we władzach IZBY odbywają się przez głosowanie jawne.
3. Walne Zgromadzenie IZBY może w każdej sprawie w drodze uchwały wprowadzić głosowanie tajne.

§ 24.
Kadencja władz wybranych przez Walne Zgromadzenie IZBY trwa 3 lata.

Zarząd IZBY

§ 25.
Zarząd IZBY jest władzą wykonawczą IZBY upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym statucie dla innych władz IZBY.

§ 26.
W skład Zarządu IZBY wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.

§ 27.
1. Posiedzenia Zarządu IZBY odbywają się co najmniej cztery razy w roku.
2. Regulamin pracy Zarządu uchwala sam Zarząd.

§ 28.
1. Uchwały Zarządu IZBY zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa IZBY.

§ 29.
Prezes i członkowie Zarządu IZBY nie pozostają z IZBĄ w stosunku pracy. Walne Zgromadzenie IZBY może ustalić zasady określania wysokości diet dla członków Zarządu IZBY z tytułu pełnionych przez nich społecznie obowiązków.

§ 30.
Do zakresu działania Zarządu IZBY należy:

1. Opracowywanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków IZBY i przedkładanie ich do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu IZBY;
2. Opracowywanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu IZBY rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej IZBY;
3. Opracowywanie regulaminów pracy zespołów problemowych;
4. Zatwierdzenie regulaminów sekcji gatunkowych zwierząt gospodarskich opracowanych przez sekcje;
5. Opracowywanie regulaminu i struktury Biura IZBY;
6. Opracowywanie innych regulaminów dotyczących Izby;
7. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura IZBY;
8. Zatwierdzenie planu pracy Biura IZBY i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Biura.

§ 31.
1. Prezes IZBY reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prezes IZBY kieruje pracami Zarządu oraz przewodniczy jego posiedzeniom.
3. Prezes może powierzyć na czas określony przewodniczenie posiedzeniom Zarządu IZBY Wiceprezesowi.

§ 32.
Pisma Zarządu IZBY podpisuje Prezes IZBY lub upoważniona przez niego osoba.

Komisja Rewizyjna

§ 33.
1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępców.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu IZBY.

§ 34.
Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie IZBY.

§ 35.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 36.
Komisja Rewizyjna:

1. przedstawia Zarządowi IZBY uwagi i wnioski dotyczące działalności IZBY,
2. składa Walnemu Zgromadzeniu IZBY sprawozdanie ze swojej działalności i wyników kontroli finansowej oraz przedkłada wniosek w przedmiocie udzielenia Zarządowi IZBY absolutorium.

Komisja Rozjemcza

§ 37.
Komisja Rozjemcza składa się z co najmniej 3 członków.

§ 38.
Tryb postępowania przed Komisją Rozjemczą określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie IZBY.

§ 39.
Do właściwości Komisji Rozjemczej należy:

1. rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom IZBY o naruszenie statutu, uchwał IZBY lub etyki w działalności gospodarczej,
2. rozpatrywanie sporów niemajątkowych między członkami IZBY wynikających z członkostwa.

§ 40.
Orzeczeniem Komisji Rozjemczej można:

1. zobowiązać członka IZBY do wykonania bądź zaniechania czynności będących przedmiotem sporu, honorowego zadośćuczynienia lub wpłat na fundusz IZBY,
2. udzielać napomnienia,
3. wnioskować o wykluczenie z IZBY,
4. uniewinnić członka IZBY

V. Biuro IZBY

§ 41.
Bezpośrednie wykonywanie prac w zakresie działalności statutowej IZBY należy do Biura IZBY.

§ 42.

1. Biurem IZBY kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym IZBY.
2. Kierownikiem zakładu pracy wobec Dyrektora Biura IZBY jest Prezes.
3. Dyrektor Biura IZBY jest kierownikiem zakładu wobec wszystkich etatowych pracowników IZBY.
4. Kierownikiem zakładu pracy wobec kierowników wyodrębnionych jednostek gospodarczych jest Zarząd IZBY.

§ 43.
Dyrektor Biura IZBY uczestniczy w posiedzeniach Zarządu IZBY z głosem doradczym.

VI. Zasady gospodarki finansowej IZBY

§ 44.
IZBA finansuje swą działalność w oparciu o roczny preliminarz przychodów i rozchodów.

§ 45.
1. Fundusze IZBY tworzą następujące przychody:

1)wpisowe,
2)składki członkowskie,
3)opłaty za korzystanie ze świadczeń IZBY,
4)dochody z działalności gospodarczej IZBY,
5)dotacje,
6)darowizny i zapisy testamentowe,
7)inne przychody.

2. Fundusze IZBY mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań statutowych.

§ 46.
IZBA prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 47.
Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 48
Pisma rozporządzające prawami majątkowymi IZBY wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa IZBY lub Wiceprezesa i Skarbnika.

VII. Postanowienia końcowe

§ 49.
Zarząd IZBY może utworzyć lokalne oddziały IZBY.

§ 50.
Dla realizacji celów Izby, Zarząd Izby może powoływać (tworzyć) inne organizacje, w tym: stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego, oraz uczestniczyć w nich w formie właściwej dla rodzaju danej działalności.

§ 51.
W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji IZBY Walne Zgromadzenie określi przeznaczenie jej majątku.