Rejestry/listy zakładów

Sekcja - ZDROWIE I OCHRONA ZWIERZĄT/PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

(Lista zakładów uprawnionych do wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek krajowy i/lub do hadlu w UE)

Wykaz zakładów zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004, korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 ww. rozporządzenia

Wykaz zakładów zarejestrowanych, spełniających wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 (w tym: punkty odbioru jaj konsumpcyjnych, pośrednictwo w obrocie produktów pochodzenia zwierzęcego, działalność marginalna, lokalna i ograniczona, rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, transport produktów pochodzenia zwierzęcego, wykaz ferm jaj konsumpcyjnych nieobjętych Dyrektywą WE 2002/04)

Lista ferm kur niosek zarejestrowanych zgodnie z Dyrektywą WE 2002/04

Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną

Wykaz zakładów produkcji drobiu (dyrektywa Rady 90/539/WE, fermy reprodukcyjne, fermy odchowu drobiu, zakłady wylęgu drobiu

Listy zakładów zatwierdzonych do handlu w UE  zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 853/2004:

Zakłady ubojowo - przetwórcze mięsa drobiowego (A) - Sekcja II

Zakłady pakowania jaj (EPC - Egg Packing Center) i zakłady przetwórstwa jaj (PP, LEP) - Sekcja X)

 

Sekcja - PASZE

Wykaz zakładów wytwarzających lub wprowadzających do obrotu pasze, zatwierdzonych lub zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005

Lista zakładów posiadających zezwolenie na stosowanie materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001

Rejestr producentów pasz leczniczych

 

Sekcja - UTYLIZACJA

Lista zakładów sektora utylizacyjnego zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009
Rejestr podmiotów sektora spożywczego, zgodny z Zał. IV Rozdział V Sekcja A pkt 1 lit. a) i c) rozporządzenia (WE) nr 999/2001

 

Sekcja - FARMACJA/LABORATORIA

Rejestr hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

Rejestry i wykazy laboratoriów i pracowni laboratoryjnych

 

Wykaz zakładów uprawnionych do produkcji na rynek państwa trzeciego, które uzależnia wysyłkę produktów pochodzenia zwierzęcego od uzyskania uprawnienia

Lista polskich zakładów pakowania i przetwórstwa jaj konsumpcyjnych uprawnionych do eksportu

Lista polskich zakładów mięsnych uprawnionych lub prowadzących wywóz mięsa i produktów mięsa do państw trzecich

Listy specyficzne zakładów uprawnionych do wywozu na rynki krajów trzecich (sektor żywnościowy: drób, jaja)

Listy zakładów uprawnionych do handlu na rynkach państw trzecich - sektor paszowy, utylizacyjny i produktów pochodnych