Analizy prawne

W niniejszej sekcji znajdą Państwo specjalistyczne analizy prawne w zakresie aktualnej problematyki sektora drobiarskiego przygotowane przez Adama Kuźmę - Radcę Prawnego Kancelarii Kuźma, Organa i Wspólnicy, Spółka Partnerska Radców Prawnych.

 

 

 

 

 

PPK – system gromadzenia funduszy emerytalnych

Założenia rządowe przewidują, iż Pracownicze Programy Kapitałowe obejmować będą ok. 11,5 mln pracowników, pozwalając na zapewnienie dodatkowych oszczędności dla przyszłych emerytów. Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji zadłużenia rolników

W dniu 8 lutego 2019 r. weszła w życie Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne z dnia 9 listopada 2018 r. Czytaj więcej

Nowe obowiązki pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy

Niezwykle istotną zmianą w przepisach Kodeksu pracy jest możliwość prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika w wersji elektronicznej. Czytaj więcej

Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców

Do dalszych prac w Komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji został skierowany tzw. Pakiet dla MŚP. Projekt zakłada nowelizację kilku ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego. Czytaj więcej

E-AKTA

Od 1 stycznia 2019 roku skrócony zostanie obowiązek przechowywania akt pracowniczych: z 50 lat do 10 lat. Czytaj więcej

Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych

Mocą nowelizacji, członkowie spółdzielni mają zostać zwolnieni m.in. z podatku od opłat lokalnych od budynków i budowli, jak również od przychodów ze sprzedaży produktów rolnych. Czytaj więcej

Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W wyniku nowelizacji poszerzony został także krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia do UOKiK – od tej pory będzie to mógł uczynić każdy obywatel, a nie wyłącznie zainteresowany przedsiębiorca. Czytaj więcej

Koniec z odsetkami od odsetek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Cywilny. Czytaj więcej

Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

Obecnie trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją upadłości konsumenckiej. Czytaj więcej

Precyzyjniejsze szacowanie szkód łowieckich

Z dniem 1 października 2018 roku utraciło moc rozporządzenie ministra środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Czytaj więcej

Droższy pozew – nowelizacja postępowania cywilnego.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej droższe i trudniejsze, za sprawą reformy postępowania cywilnego. Czytaj więcej

Wieś bardziej dostępna – projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Wprowadzone zmiany będą miały w znacznej mierze zniwelować dotychczas występujące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Czytaj więcej

,,Split payment” – nowa metoda rozliczania transakcji

Dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowa metoda rozliczania płatności. ,,Split payment” - czyli metoda podzielnej płatności VAT, ma skutecznie uszczelnić budżet państwa oraz stanowić narzędzie ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwymi kont Czytaj więcej

Konstytucja Biznesu – nowy alfabet Przedsiębiorcy

Ważna informacja dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą – z dniem 30 kwietnia 2018 r. zaczęła obowiązywać Konstytucja dla Biznesu, czyli pakiet ustaw mających na celu zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących pro Czytaj więcej

Krótszy czas dochodzenia roszczeń – nowe terminy przedawnienia

Zasadnicza zmiana nowelizacji sprowadza się do skrócenia podstawowego, 10 - letniego terminu przedawnienia roszczenia majątkowego do okresu sześciu lat. Czytaj więcej

E-ZLA - czyli koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi

dniem 1 stycznia 2016 roku lekarze zyskali możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego. Jednak wraz z początkiem lipca 2018 r. rozpoczął się okres całkowitej rezygnacji z zaświadczeń papierowych. Czytaj więcej

Monitoring pracowników

Równolegle z wejściem w życie RODO, pojawiły się przepisy wyraźnie zezwalające pracodawcom na monitoring wizyjny pracowników. Czytaj więcej

Informacja w sprawie zmian ustawy Prawo wodne wpływających na przebieg postępowań z wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadziła nową strukturę organów administracji odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami oraz (między innymi) istotnie zmieniła procedurę wydawania dec Czytaj więcej

RODO - unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku w Polsce wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które wprowadza nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Do stosowanie zapisów rozporządzenia zobowiązane będą r Czytaj więcej

Nowa definicja strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. nowe prawo wodne, oprócz zmiany zasad zagospodarowania wodami, zawiera także wiele kluczowych zmian wpływających na regulację prawa ochrony środowiska. Wprowadzone przepisy zawężają krąg stron postępowania Czytaj więcej

Warianty w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – orzecznictwo sądowe

Prawidłowe sporządzenie raportu z pewnością przyczyni się do usprawnienia i tak skomplikowanego postępowania w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej. Warto jednocześnie pamiętać, że uwarunkowania środowiskowe nie są jedynym kryterium prze Czytaj więcej

Orzecznictwo w zakresie DJP – wytyczne czy obowiązek?

Wydaje się, iż najnowsza linia orzecznicza radykalnie przekreśla możliwości optymalizacji chowu przez hodowców, wyznaczając sztywne ramy liczebności zwierząt, jakimi mają posługiwać się organy w swoich decyzjach. Kwestia to o tyle istotna, i Czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie blokowanie inwestycji drobiarskich

Ostatnim pomysłem na uniemożliwienie powzięcia realizacji inwestycji są próby zmian studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czytaj więcej

Blokowanie inwestycji drobiarskich przez społeczności lokalne oraz organizacje ekologiczne

Analiza stanu prawnego oraz nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Czytaj więcej