Analizy prawne

W niniejszej sekcji znajdą Państwo specjalistyczne analizy prawne w zakresie aktualnej problematyki sektora drobiarskiego przygotowane przez Adama Kuźmę - Radcę Prawnego Kancelarii Kuźma, Organa i Wspólnicy, Spółka Partnerska Radców Prawnych.

 

 

 

 

 

0% VAT na nawozy

W środowisku rolniczymi pojawiają się głosy, że aby osiągnąć zakładany skutek należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych. Czytaj więcej

Krajowego Rejestru Zadłużonych

Za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych m.in. przedsiębiorcy mogą pozyskać istotne dla siebie informacje dotyczące niespłacanego dobrowolnie zadłużenia poszczególnych podmiotów. Czytaj więcej

Portal Rejestrów Sądowych (PRS)

W dniu 1 lipca 2021 roku miała miejsce elektroniczna rewolucja dla KRS. Czytaj więcej

Sygnaliści: stanowiska

W związku z wejściem w życie z dniem 17 grudnia 2021 roku przepisów chroniących tzw. sygnalistów bez uprzedniej implementacji ze strony polskiego ustawodawcy zapanowała pewna dezinformacja. Czytaj więcej

Przepisy chroniące tzw. sygnalistów

Z dniem 17 grudnia 2021 roku w całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przepisy chroniące tzw. sygnalistów Czytaj więcej

Siła wyższa

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą więc usprawiedliwiać niewykonywanie swych zobowiązań siłą wyższą. Czytaj więcej

„Estoński CIT”

„Estoński CIT” czyli zryczałtowana forma podatku dochodowego od osób prawnych funkcjonuje w Polsce od początku 2021 roku Czytaj więcej

„Od pola do stołu” – strategia Komisji Europejskiej

Jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019 – 2024 jest Europejski Zielony Ład, a więc plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE Czytaj więcej

Odszkodowania wypłacane w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wartości rynkowej zwierzęcia, zniszczonych jaj konsumpcyjnych i wylęgowych, pasz i sprzętu. Czytaj więcej

Praca zdalna

Jedną z konsekwencji rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce stała się konieczność unormowania pojęcia pracy zdalnej, na której wprowadzenie zdecydowała się część przedsiębiorców. Czytaj więcej

Ustawa odorowa

Po niemal roku od tego momentu Ministerstwo Klimatu postanowiło przywrócić projekt tej ustawy. Czytaj więcej

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt

W celu dostosowania przepisów polskiego prawa pod wymogi wskazane przez Unię Europejską, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy w pełni regulujący dziedzinę hodowli oraz rozrodu wszystkich zwierząt hodowlanych. Czytaj więcej

PODATEK CUKROWY

27 sierpnia 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk nr. 210). Czytaj więcej

Nowa matryca stawek VAT

Najnowsza zmiana w zakresie matrycy stawek VAT, która weszła w życie 1.07.2020 r. została wprowadzona ustawą uchwaloną niemal rok wcześniej – w sierpniu 2019 roku. Czytaj więcej

Dematerializacja akcji

1 marca 2020 r. wszedł w życie art. 30029 Kodeksu spółek handlowych mówiący, że akcje nie mają formy dokumentu. Czytaj więcej

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji przestoju ekonomicznego

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego w przedsiębiorstwie w związku z pandemią COVID-19 pozwala na uzyskania świadczeń na pokrycie części wynagrodzeń pracowników. Czytaj więcej

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy

Świadczenie przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców dotkniętym spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 Czytaj więcej

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników ze starostwa

Przedsiębiorcy dotknięci wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19 mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospod Czytaj więcej

Co z projektem ustawy "odorowej"?

Według wstępnych założeń miał zostać przyjęty już w trzecim kwartale 2019 r., jednak nadal nie wiadomo, czy zostanie on przekazany do prac sejmowych. Czytaj więcej

Unijna umowa z krajami Mercosur

Pod koniec czerwca 2019 r. Unia Europejska wynegocjowała z Mercosur umowę handlową, która ułatwić ma eksport i import między kontrahentami. Czytaj więcej

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany w postępowaniach

Jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian, jest nowe kryterium określania statusu stron postępowania – 100 m od granicy terenu, na którym planuje się realizację inwestycji, nie biorąc pod uwagę geodezyjnego podziału terenu. Czytaj więcej

Specustawa ułatwiająca wydatkowanie środków UE w rolnictwie

Nowo uchwalone przepisy umożliwią między innymi coroczne wypłacanie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, niezależnie od tego, czy w danym roku rolnicy mieli do czynienia z klęską żywiołową czy też nie. Czytaj więcej

Nowe prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Czytaj więcej

Rewolucja w postępowaniu cywilnym – jakie zmiany nas czekają?

13 czerwca pomimo krytycznych głosów opozycji, Sejm uchwalił reformę kodeksu postępowania cywilnego. Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zmiana definicji stron postępowania znosi istniejące dotychczas uprawnienia do uczestniczenia w postępowaniu podmiotom, które w żaden sposób nie zostaną dotknięte skutkami inwestycji. Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta

28 maja 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu rolnego. Czytaj więcej

Rekrutacja pracownika po 4 maja 2019 r.

Zgodnie z wprowadzonymi 4 maja 2019 r. przepisami pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych kandydatów do pracy tylko w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia, co wynika ze znowelizowanego art. 221 par. 5 k.p. (w związku z RODO). Czytaj więcej