Prawo - Analizy prawne

„Estoński CIT”

„Estoński CIT”

„Estoński CIT” czyli zryczałtowana forma podatku dochodowego od osób prawnych funkcjonuje w Polsce od początku 2021r., jednak z uwagi na liczne ograniczenia nie znalazł dotychczas zainteresowania wśród podatników. Ma się to jednak zmienić od 2022 r. za sprawą zmian stanowiących element Polskiego Ładu.

Przejście na estoński CIT ma uprościć rozliczenia, bowiem w systemie ECIT nie przewiduje się odrębnej ewidencji rachunkowej i podatkowej. Od 1 stycznia 2022 r. przejście na ECIT będzie możliwe w dowolnym czasie w roku kalendarzowym, a nie tylko z początkiem roku obrotowego


Stawki ECIT:

10% - dla „małych podatników” 

20% - dla pozostałych podatników

Z opodatkowania „estońskim CIT” („ECIT”) od 2022 będą mogły skorzystać:

➢ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
➢ spółki akcyjne oraz proste spółki akcyjne,
➢ spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,

dotyczy to jednak tylko tych spółek, w których udziałowcami/akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. Jest długa lista podmiotów, które nadal będą wyłączone z ECIT, w praktyce najczęściej będzie to dotyczyć:

➢ spółek mających udziały w innych spółkach,
➢ spółek uzyskujących więcej niż połowę przychodów z działalności finansowej,
➢ spółek powstałych przez połączenie/podział lub w wyniku wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa – chyba, że od połączenia lub podziału minęły 24 miesiące.

Warunkiem skorzystania z ECIT od 1 stycznia 2022 r. będzie (z kilkoma wyjątkami) zatrudnianie co najmniej 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty – przy czym nie uwzględnia się tutaj zatrudnienia udziałowców bądź akcjonariuszy spółki.

ECIT w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo atrakcyjnym pomysłem dla biznesu na miarę spółek komandytowych (według zasad obowiązujących do końca 2020r.), łączy bowiem:

a) niski poziom obciążenia podatkowego (o 3,9-7,9 punktów procentowych niższy w
stosunku do poziomu opodatkowania jednoosobowych przedsiębiorców w 2022r. –
brak składki zdrowotnej, czy daniny solidarnościowej),

b) bezpieczeństwo prawne (co do zasady brak odpowiedzialności wspólnika za długi
spółki),

c) wiele firm działających dotychczas w formie jednoosobowej działalności gospodarczej  może skorzystać z ECIT dokonując przekształcenia swojej działalności np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Adam Kuźma/Radca Prawny