Prawo - Analizy prawne

„Od pola do stołu” – strategia Komisji Europejskiej

„Od pola do stołu” – strategia Komisji Europejskiej

Jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019 – 2024 jest Europejski Zielony Ład, a więc plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, polegający na przekształceniu wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki oraz zadbanie, aby owa przemiana była sprawiedliwa oraz swoimi warunkami sprzyjała włączeniu społecznemu. 

Głównym działaniem podejmowanym przez Unię Europejską na rzecz omawianego Zielonego Ładu jest strategia o nazwie „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Fundamentem Europejskiego Zielonego Ładu jest więc zdrowszy oraz bardziej zrównoważony sytem żywnościowy Unii Europejskiej, co oznacza w głównej mierze m.in. zapewnienie zdrowej i przystępnej cenowo, zrównoważonej żywności, ale także przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie rolnictwa ekologicznego.

Strategia „Od pola do stołu” składa się z wielu założeń. Jednym z nich jest zbudowanie łańcucha żywnościowego w taki sposób, aby działał na rzecz konsumentów, producentów, klimatu oraz środowiska. Istotne jest również zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego oraz zdrowia publicznego poprzez zapewnienie równego dostępu do pełnowartościowej żywności, przy jednoczesnym zachowaniu jej przystępności cenowej. Postulowane jest także wspieranie konkurencyjności sektora dostaw oraz sprawiedliwego handlu jak i tworzenie nowych możliwości biznesowych przy zachowaniu integralności jednolitego rynku oraz higieny pracy. Kolejnym z zakładanych celów omawianej strategii jest zmniejszenie strat składników pokarmowych wynikających z ich nadmiaru w środowisku, które negatywnie wpływają na różnorodność biologiczną i klimat. Działania w tym zakresie będą polegały na określeniu redukcji zapotrzebowania na składniki pokarmowe, przede wszystkim fosfor i azot, dzięki stosowanie zrównoważonego nawożenia oraz lepszego zarządzania wskazanymi składnikami. Komisja Europejska będzie także dążyć do rozszerzenia stosowania precyzyjnych technik nawożenia oraz recyklingu odpadów organicznych w nawozy ze źródeł odnawialnych.

Wsparcie transformacji w kierunku zrównoważonej hodowli zwierząt gospodarskich, Komisja ułatwi wprowadzenie na rynek innowacyjnych dodatków paszowych, w celu zniwelowania negatywnego wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko wynikającej z emisji gazów cieplarnianych

W celu wprowadzenia zrównoważoności w systemie żywnościowym producenci będą mogli skorzystać z obiektywnych usług doradczych do osiągnięcia ogólnych i szczegółowych celów Zielonego Ładu. Wspieraniu ekologicznej transformacji służyć ma także polityka handlowa Unii Europejskiej oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań i innowacji. W celu promowania zrównoważonych systemów żywnościowych, temat transformacji ekologicznej będzie przedmiotem dyskusji na międzynarodowych forach wielostronnych oraz imprezach, a także na posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych oraz na szczycie „Żywienie na rzecz wzrostu”.

Adam Kuźma/Radca Prawny