Informacje

Informacja o urzędowym monitoringu na fermach bezpieczeństwa zdrowotnego jaj.

Monitoring ten ma na celu wykrywanie, w urzędowo pobranych do badań prĂłbach jaj, niedozwolonej obecności antybiotykĂłw i niedopuszczenie takich jaj do rynku.  

W produkcji zwierzęcej obowiązuje zakaz stosowania antybiotykĂłw paszowych.

Antybiotyki paszowe z dniem 1 stycznia 2006 r. zostały skreślone z rejestru dodatkĂłw paszowych na podstawie art. 11 rozporządzenia (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkĂłw stosowanych w żywieniu zwierząt.

Niniejsza  informacja odnosi się do doniesień  w mediach o nadużywaniu antybiotykĂłw w produkcji zwierzęcej i ich nielegalnym stosowaniu oraz do informacji dla konsumentĂłw o dodatkowych komercyjnych  badaniach jaj i certyfikacji potwierdzającej nieobecność  antybiotykĂłw  w prywatnie pobranych prĂłbach. 

Przedstawione niżej wyniki urzędowego monitoringu przeczą doniesieniom medialnym o nielegalnym i nieodpowiedzialnym stosowaniu antybiotykĂłw przez producentĂłw jaj.

Jaja produkowane w fermach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną objęte są stałym urzędowym monitoringiem. W ramach tego monitoringu pobierane są urzędowo prĂłbki jaj do badań w celu sprawdzenia czy jaja  nie zawierają  substancji  niedozwolonych w prawie żywnościowym, w tym pozostałości antybiotykĂłw.

Wiarygodność urzędowych badań na wspĂłlnym rynku opiera  się na określonych przez Unię Europejską ścisłych procedurach pobierania prĂłb i jednolitej, zatwierdzonej  metodyce badań pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Podstawową  zasadą zapewnienia wiarygodności monitoringu są prĂłby urzędowe pobierane przez InspektorĂłw Weterynarii według następujących reguł określonych w przepisach: „W każdym przypadku pobierania prĂłbek urzędowych, musi to być nieprzewidziane, nieoczekiwane i następujące o rĂłżnym czasie i w rĂłżnych dniach tygodnia.”

Urzędowy monitoring prowadzony w ramach „Krajowego Programu Badań Kontrolnych Pozostałości Chemicznych, Biologicznych i LekĂłw” w całym 2013 r. nie stwierdził pozostałości antybiotykĂłw w żadnej z 282 urzędowo pobranych prĂłbek jaj na fermach. (ŹrĂłdło danych: Zestawienie zbiorcze wynikĂłw niezgodnych wykrytych w Polsce w ramach Krajowego Programu Badań Kontrolnych niedozwolonych pozostałości – opublikowane na stronie www.wetgiw.gov.pl )

Fermowa produkcja jaj spożywczych podlega rĂłwnież kontroli w ramach „Krajowego Programu Badań Badania Pasz i Wody na Fermach”. W ramach tego urzędowego programu na zarejestrowanych fermach jaj spożywczych  badane są pasze stosowane w żywieniu kur oraz pobierane są prĂłbki wody z systemĂłw pojenia do badań. Badania te prowadzone się w celu sprawdzenia czy nie są stosowane niedozwolone substancje (antybiotyki, sulfonamidy, chinalony).  

Krajowy Program Badania Pasz na 2015 r. jest opublikowany na stronie internetowej Inspekcji Weterynaryjnej -  http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4841

ŹrĂłdło: Komentarz własny KIPDiP