Informacje

Instytut ERiGŻ – PIB o stanie i perspektywach produkcji i rynku mięsa drobiu

Instytut ERiGŻ – PIB o stanie i perspektywach produkcji i rynku mięsa drobiu

- Produkcja drobiu rzeźnego zwiększyła się w 2013 roku o prawie 5% w relacji do roku poprzedniego. Dynamika tego wzrostu była więc silniejsza niż produkcji mięsa drobiowego. Jest to następstwem zmian zachodzących w strukturze pogłowia drobiu. W 2008 roku kurczęta stanowiły ok. 76% drobiu rzeźnego, a indyki 21%. W 2013 roku udział kurcząt zwiększył się do 82%, natomiast indykĂłw obniżył do 15%.W ostatnich latach, a szczegĂłlnie w 2012 i 2013 roku obserwuje się wzrost produkcji drobiu wodnego, tj. gęsi i kaczek. Tym niemniej, ich udział w rynku jest nadal niski i nie przekracza 4%.W 2014 roku przewiduje się wzrost produkcji drobiu rzeźnego o 10-11%.W pierwszym kwartale br. zwiększyły się wylęgi wszystkich gatunkĂłw drobiu, w tym kurcząt i indykĂłw w skali 12-13%. (szczegĂłłowe dane o krajowych wylęgach piskląt z podziałem na gatunki i kierunki użytkowania  za okres styczeń – kwiecień br. są  dostępne na stronie KIPDiP, podstrona Rynek -
http://www.kipdip.org.pl/kat/id/7)

- Wielkość produkcji żywca drobiu w 2013 r. wyniosła ogĂłłem 2 372 tys. ton, w tym kurczęta brojlery – 1 940 tys. ton, a indyki – 350 tys. ton. Prognoza produkcji w 2014 r.: żywiec ogĂłłem: 2 610 tys. ton, w tym: kurczęta brojler – 2 170 tys. ton, indyki – 355 tys. ton.

- Produkcja mięsa drobiowego w 2013 roku wyniosła ok. 1990 tys. ton i była o 3,4% większa niż rok wcześniej. Przewiduje się, że w 2014 roku dynamika wzrostu produkcji mięsa drobiowego ponownie ulegnie przyspieszeniu. Wskaźnik wzrostu wyniesie ok. 10%, a poziom produkcji ok. 2190 tys. ton. Przyrost produkcji może być nieco większy w drugim pĂłłroczu niż w pierwszym. Produkcja mięsa drobiowego w zakładach przemysłowych o zatrudnieniu 50 i więcej osĂłb, wzrośnie w 2014 roku o ok. 10%.

- Sprzedaż mięsa drobiowego za granicę zwiększyła się w 2013 roku o 8,4% do 643 tys. ton. Rok wcześniej wskaźnik wzrostu wyniĂłsł ok. 20%. Import był zbliżony do poziomu z 2012 roku, a podaż na pokrycie krajowej konsumpcji wzrosła 1%. W 2014 r. Sprzedaż zagraniczna zwiększy się prawdopodobnie o 12%, do ok. 720 tys. ton

Dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami drobiarskimi przekroczyło w 2013 roku poziom 1,1 mld euro i w relacji do poprzedniego roku wzrosło o ok. 6%. Do państw Unii Europejskiej sprzedano ok. 88% całego eksportowanego mięsa drobiowego, w tym do Niemiec ponad 22%. O 22% większy niż przed rokiem był eksport do krajĂłw trzecich. Poza obszar Unii Europejskiej wysłano ok. 107 tys. ton tego mięsa, co stanowiło ok. 19% całej sprzedaży zagranicznej. W wyrażeniu wartościowym, ok. 49% polskiego eksportu trafiło na rynki trzech największych odbiorcĂłw, tj.: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech, a 12% na rynki poza unijne, w tym niespełna 5% do WNP. Przewiduje się, że w 2014 roku sprzedaż zagraniczna drobiu i produktĂłw drobiarskich zwiększy się o ok. 10%, podobnie jak dodatnie saldo obrotĂłw w handlu międzynarodowym.

- Według wstępnych szacunkĂłw na podstawie danych GUS, w 2013 roku spożycie drobiu na jednego mieszkańca wzrosło do 27 kg i było o 3,4% większe niż w roku poprzednim. Jego udział w całkowitej konsumpcji mięsa wyniĂłsł ok. 39%. Przewiduje się, że w 2014 roku spożycie drobiu wzrośnie do 27,5 kg na jednego mieszkańca, tj. o 2%. Bezpośrednia konsumpcja w gospodarstwach domowych obniżyła się w 2013 roku o 0,7%, w tym kurcząt o 1,4%, przy   rĂłwnoczesnym wzroście spożycia pozostałego drobiu o 7,1%.

ŹrĂłdło: Rynek Drobiu nr 45 z maja 2014 r.