Informacje

Jaja na Wielkanoc – jakie kupować?

Wyniki urzędowego monitoringu jaj w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego potwierdzają, że jaja z nadzorowanej fermowej produkcji mają najwyższą, niezawodną jakość zdrowotną. Oznakowane jaja, pochodzące z zarejestrowanych, nadzorowanych ferm, uzyskują rĂłwnie wysoką ocenę podczas kontroli jakości handlowej. Inspekcja Handlowa, ktĂłra prowadzi kontrolę w handlu detalicznym, zastrzeżenia ma głĂłwnie do jaj nieoznakowanych, sprzedawanych luzem  na targowiskach.

Niepokojące są wyniki badań jaj od kur z wolnego wybiegu, wykonane przez Zakład Radiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego  Instytutu Badawczego w ramach Krajowego programu badań kontrolnych dioksyn, furanĂłw, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB) i niedioksynopodobnych PCB (ndl-PCB) u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęco przeprowadzonych w roku 2013. Z opublikowanego przez PIW-PIB raportu wynika, że w aż trzech z 25 zbadanych prĂłb stwierdzono stężenia sumy dioksyn PCCD/PCDF powyżej dopuszczalnych limitĂłw.  http://www.wetgiw.gov.pl/files/4802_Raport%20dioksyny_GIW2013.pdf

Urzędowa kontrola jaj w nadzorowanych fermach

Produkcję i obrĂłt jajami kontrolują następujące Państwowe Inspekcje: Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa oraz Inspekcja Jakości Handlowej ArtykułĂłw Rolno-Spożywczych.

Systemowe, zintegrowane zarządzanie ryzykiem mikrobiologicznym obejmuje pasze, jaja, transport i przechowywanie jaj. NadzĂłr na wszystkich etapach wytwarzania ”od pola do stołu” zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego jaj.

Więcej informacji w artykule: Zagrożenie zdrowia i życia konsumentĂłw kupujących nieoznakowane jaja spożywcze. http://www.kipdip.org.pl/article/id/917. Artykuł zawiera informację dla dziennikarzy, pt.: „Tylko fermowa produkcja jaj spożywczych spełnia liczne wymagania weterynaryjne. Zapewnia to zdrowie o ochronę kur, jakość zdrowotną jaj i bezpieczeństwo konsumenta.”

Wyniki nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad bezpieczeństwem zdrowotnym jaj

Monitoring Salmonelli:  

Dotychczasowe efekty realizacji programĂłw zwalczania Salmonelli na fermach jaj spożywczych w Polsce. (na podstawie Raportu końcowego Inspekcji Weterynaryjnej z realizacji Krajowego programu zwalczania niektĂłrych serotypĂłw Salmonella w stadach niosek gatunku Gallus gallus w 2013 r. – publikacja na stronie www.wetgiw.gov.pl).

Programy realizowane od 2008 r. zredukowały odsetek zakażeń do poziomu 2,4 % w 2013 r. w stadach dorosłych kur nieśnych. Oznacza to, że został osiągnięty pośredni cel unijny – obniżenie poziomu zakażeń (w latach 2004-2005 wynosiły 51%) o co najmniej 10 % w skali roku. Efekty zdrowotne dla konsumentĂłw: Zmniejszenie liczby zachorowań wywołanych Salmonellą. Wg. danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2013 r. liczba zatruć pokarmowych u ludzi wywołanych pałeczkami Salmonella wyniosła 7 407. W porĂłwnaniu z 2012 r. nastąpił spadek liczby zachorowań o około 10,4 % ( w latach 2012 r. – spadek o 4,5%, w 2011 r. – spadek o 9,4%). Od 2005 r. jest ich mniej o 6982 przypadkĂłw, czyli o 44%. Fermowa produkcja jaj spełnia kryteria Odpowiedniego Poziomu Ochrony ALOP (Appropriate Level of Protection). 

Fermowe jaja spożywcze są rĂłwnież badane w ramach Krajowego Programu Badań Kontrolnych Pozostałości Chemicznych, Biologicznych i LekĂłw:

Wyniki tego monitoringu jaj spożywczych w 2013 r.: W żadnej z 282 urzędowo pobranych prĂłbek jaj na fermach, nie stwierdzono pozostałości antybiotykĂłw. (ŹrĂłdło danych: Zestawienie zbiorcze wynikĂłw niezgodnych wykrytych w Polsce w ramach Krajowego Programu Badań Kontrolnych niedozwolonych pozostałości – opublikowane na stronie www.wetgiw.gov.pl ).

Badania pasz i wody na fermach: Pasze stosowane w żywieniu kur podlegają badaniom w ramach Urzędowego Programu Kontroli Pasz. W ramach tego programu na zarejestrowanych fermach jaj spożywczych pobierane są rĂłwnież prĂłbki wody z systemĂłw pojenia do badań. Badania te prowadzi się w celu sprawdzenia czy nie są stosowane niedozwolone substancje (antybiotyki, sulfonamidy, chinalony). 

Krajowy Program Badania Pasz na 2015 r. jest opublikowany na stronie internetowej Inspekcji Weterynaryjnej http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4841 

Wyniki kontroli  jakości jaj  oferowanych konsumentom przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w 2013 r. (ŹrĂłdło: Sprawozdanie  opublikowane 14 kwietnia 2014 r. pt. Wielkanocne jaja – całość tekstu  w aktualnościach na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i KonsumentĂłw)  http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10967

Podsumowanie wynikĂłw kontroli Inspekcji Handlowej potwierdza przewagę jakości i prawidłowości oznakowania fermowych jaj nad jajami nieoznakowanymi sprzedawanymi luzem na targowiskach.

„W czwartym kwartale 2013 r. Inspektorzy Inspekcji Handlowej sprawdzili 551 partii jaj kurzych w sklepach, hurtowniach oraz w sprzedaży luzem na targowiskach. Weryfikowano, czy jaja są prawidłowo oznakowane zarĂłwno na skorupie jak i opakowaniach, czy klienci nie są wprowadzani w błąd co do metody chowu kur czy co do wagi produktu.  Zastrzeżenia wzbudziło 167 partii (30,3%). Najczęściej kwestionowano nieprawidłowe oznakowanie (27,5 proc. ocenianych) rzadziej – niewłaściwą wagę (12,1 proc. sprawdzonych partii). W zakresie oznakowania najgorzej wypadły jaja sprzedawane luzem na targowiskach ( zakwestionowano 68 proc. ze sprawdzonych 147 partii).           Oznakowanie na targowiskach: Najgorzej były oznakowane jaja w punktach sprzedaży luzem głĂłwnie na targowiskach – sprawdzono 147 partii, zakwestionowano 100, czyli 68 proc. W miejscu sprzedaży pojawiały się lakoniczne informacje np. „jaja wiejskie”, „jaja fermowe”. Zabrakło danych o metodzie chowu kur (np. klatkowy, ściĂłłkowy), klasie wagowej (np. S, M), dacie minimalnej trwałości. Przykładowo: jeden ze sprzedawcĂłw wprowadził w błąd, nieprawdziwie informując na wywieszce o sprzedaży jaj z chowu ekologicznego. Zdarzały się przypadki, że brakowało dokumentĂłw potwierdzających, że jaja pochodzą z chowu ekologicznego, ściĂłłkowego lub od kury zielononĂłżki.” 

Inspekcja Sanitarna ocenia spadek liczby zachorowań na salmonellozy.

Państwowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w swoich sprawozdaniach potwierdzają spadek ilości zachorowań na salmonellozy w 2013 r. Przykładem jest sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku: „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu otwockiego za 2013 r.”: http://www.wsse.waw.pl/UserFiles/otwock/File/OCENA%20STANU%20ZA%202013%20r..pdf

”Od kilku lat obserwuje się spadek ilości zachorowań na salmonellozy. W 2013 r. zarejestrowano 16 przypadkĂłw salmonellozy jako przyczyny zatrucia pokarmowego i 2 przypadki posocznicy salmonellozowej, 13 pacjentĂłw hospitalizowano (w 2012 r. – 39 przypadkĂłw zatrucia pokarmowego i przypadek salmonellozy pozajelitowej). Większość zachorowań dotyczyło dzieci do lat 6 – 12 przypadkĂłw. Do zachorowania dochodziło najczęściej w miesiącach letnich. Nadal głĂłwnym nośnikiem pałeczek z rodzaju Salmonella pozostaje drĂłb i jajka spożywane na surowo i dodawane do produktĂłw spożywczych bez obrĂłbki termicznej. Zgłoszono 1 domowe ognisko zatrucia pokarmowego z wyhodowaniem pałeczek Salmonella enteritidis. Zachorowały 4 osoby, w tym 2 dzieci. W trakcie wywiadu epidemiologicznego ustalono, że nośnikiem zatrucia były jaja, na bazie ktĂłrych przygotowano kogel-mogel. Jaja nieoznakowane zakupiono w sklepie spożywczym. W czasie przeprowadzonej kontroli we wskazanym sklepie nie stwierdzono w sprzedaży jaj nieoznakowanych.” 

 

Komentarz własny KIPDiP