Informacje

Media o polskim sektorze drobiarskim

- Artykuł: „Polska jest pierwsza w Europie” opublikowany w dniu 24.03.2015 r. na portalu INTERIA – Biznes - http://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/polaka-jest-pierwsza-w-europie,2112324,2156 


-  Artykuł: „Branża drobiarska złotym jajem polskiej gospodarki” opublikowany w dniu 6.04.2015 r. na portalu INTERIA – Biznes  - http://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/branza-drobiarska-zlotym-jajem-polskiej-gospodarki,2113741,2156 


- Artykuł: „Rok droższego jedzenia” redaktor Krystyny Naszkowskiej opublikowany w dniu 20 kwietnia 2015 r. w Gazecie Wyborczej - http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,17780808,Czekaja_nas_podwyzki_cen_zywnosci__ale_dla_rolnictwa.html

Wybrane fragmenty z ww. artykułĂłw:

- „Zdaniem analitykĂłw Credit Agricole, Polska stała się globalnym graczem na rynku produkcji drobiu. Według danych Komisji Europejskiej, w 2014 r. staliśmy się największym producentem drobiu w Europie, wyprzedzając Francję i Wielką Brytanię. Czynnikiem decydującym w zwiększeniu naszego eksportu drobiu jest jego bardzo wysoka konkurencyjność cenowa.”

- „Zgodnie z danymi GUS, w 2014 r. według szacunkĂłw IERiGŻ-PIB, statystyczny mieszkaniec Polski spożywał 27 kg drobiu rocznie, podczas gdy zgodnie z danymi GUS w 2000 r. było to 14,1 kg. Jednocześnie zwiększył się udział mięsa drobiowego w strukturze spożycia mięsa w Polsce.  W 2014 r. wynosił on 40%, podczas gdy w 2000 r. było to 27%. Wzrost udziału mięsa drobiowego w spożyciu mięsa ogĂłłem nastąpił kosztem nieznacznego obniżenia udziału mięsa wieprzowego w strukturze konsumpcji (57 proc. wobec 61%) oraz zmarginalizowania wagi mięsa wołowego (2 proc. wobec 11%).”


- „GłĂłwnymi przyczynami silnego wzrostu popularności mięsa drobiowego w Polsce jest jego relatywnie wysoka konkurencyjność cenowa w stosunku do innych gatunkĂłw mięs (zgodnie z danymi GUS w latach 2013-2014 średnia cena za kg żywca drobiowego była o ok. 24 proc. niższa niż żywca wieprzowego i o ok. 46 proc. niższa niż żywca wołowego), walory dietetyczne (zawiera duże ilości pełnowartościowego białka i niewiele nasyconych kwasĂłw tłuszczowych), a także łatwość przygotowania.”

- „Z kolei czynnikiem ograniczającym wzrost spożycia mięsa drobiowego w Polsce będzie nadal relatywnie niska cena mięsa wieprzowego, stanowiącego jego głĂłwny substytut. W rezultacie prognozujemy, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce zwiększy się w 2015 r. o 1,3 proc. w stosunku do 2014 r. i wyniesie 27,4 kg.”

- „Wzrost spożycia mięsa drobiowego obserwowany jest nie tylko w Polsce ale także w wielu innych krajach na całym świecie. Przemawia za tym szereg czynnikĂłw. Pierwszym z nich są wspomniane wyżej walory dietetyczne drobiu, będące źrĂłdłem jego rosnącej popularności w krajach wysokorozwiniętych, w ktĂłrych coraz większą wagę przywiązuje się do zdrowego stylu życia.  Drugim czynnikiem jest relatywnie niska cena i czas produkcji mięsa drobiowego będące przyczyną szybkiego wzrostu konsumpcji tego gatunku mięsa w krajach rozwijających się, szczegĂłlnie w Afryce.  Trzecim czynnikiem będącym źrĂłdłem rosnącego popytu na mięso drobiowe na świecie jest brak religijnych zakazĂłw dotyczących jego spożycia, co sprzyja jego wysokiej konsumpcji przede wszystkim w krajach muzułmańskich, gdzie religia zabrania spożywania wieprzowiny.”


- „Zgodnie z prognozami OECD największy deficyt mięsa drobiowego w 2015 r. wystąpi w Afryce i Azji, gdzie lokalna produkcja pokryje odpowiednio ok. 70 proc. i 91 proc. konsumpcji. Z kolei największe nadwyżki odnotowane zostaną w Ameryce PĂłłnocnej i Ameryce Łacińskiej, gdzie lokalna produkcja pokryje odpowiednio 121 proc. i 113 proc. lokalnego spożycia. W przypadku Unii Europejskiej produkcja pokryje ok. 104 proc. popytu wewnętrznego. Tym samym struktura geograficzna produkcji i konsumpcji wskazuje, iż w 2015 r. głĂłwnymi kierunkami eksportu będą kraje afrykańskie i azjatyckie.”


- W 2014 roku Polska utrzymała pozycję lidera w produkcji drobiu z wynikiem niemal 2,1 mln ton. Łączna sprzedaż żywca, mięsa, podrobĂłw i przetworĂłw drobiowych poza granice kraju wyniosła 867 tys. ton, czyli o 20% więcej niż przed rokiem. Sam eksport drobiu poza UE wzrĂłsł o ponad 28% i wyniĂłsł prawie 150 tys. ton. Największymi odbiorcami były RPA oraz Benin.


- „Obecnie wśrĂłd europejskich eksporterĂłw drobiu zajmujemy czwarte miejsce - za Francją, Holandią i Niemcami. Najwięcej sprzedajemy do państw UE, szczegĂłlnie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech, ale w pierwszej dziesiątce głĂłwnych odbiorcĂłw naszego mięsa drobiowego są rĂłwnież Chiny, Afryka (a szczegĂłlnie RPA, Benin, Ghana, Kongo)"


- „W 2014 r. polski eksport mięsa drobiowego zwiększył się o 19,8 proc. wobec wzrostu 12,2 proc. w 2013 r. W strukturze geograficznej eksportu na szczegĂłlną uwagę zasługuje silny wzrost eksportu zarĂłwno do Unii Europejskiej (17,7 proc. w 2014 r. wobec 10,7 proc. w 2013 r.) jak i krajĂłw spoza UE (29,5 proc. w 2014 r. 20,3 proc. w 2013 r.).Oczekujemy, że w 2015 r. nastąpi dalszy wzrost polskiego eksportu drobiu oraz zwiększenie udziału krajĂłw spoza UE w jego strukturze geograficznej. Sprzyjać temu będzie szereg czynnikĂłw. Pierwszym z nich jest wspomniany wyżej deficyt mięsa drobiowego w Azji i Afryce oraz jego nadwyżka w Unii Europejskiej.”


- „Po uwzględnieniu wymienionych wyżej czynnikĂłw cenotwĂłrczych, a także zjawiska sezonowości prognozujemy, że cena skupu kurcząt broilerĂłw ukształtuje się na poziomie 3,61 zł/kg na koniec I kw. br., II kw. 3,87 zł/kg, III kw. 3,91 zł/kg, a na koniec IV kw. 3,60 zł/kg.  Z kolei cena skupu indykĂłw na koniec I kw. wyniesie 5,95 zł/kg, II kw. 6,42 zł/kg, III kw. 6,40 zł/kg i 6,37 zł/kg na koniec IV kw. GłĂłwnym źrĂłdłem prognozowanego przez nas umiarkowanego wzrostu cen, po wyeliminowaniu czynnikĂłw o charakterze sezonowym, będzie przede wszystkim rosnący eksport polskiego drobiu, oddziałujący w kierunku stopniowego zrĂłwnywania się ceny drobiu w Polsce i na rynku unijnym. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu cen drobiu będzie utrzymujący się wysokie spożycie tego gatunku mięsa w Polsce.”

- Fantastycznie na rynku drobiu (artykuł „Rok droższego jedzenia” redaktor Krystyny Naszkowskiej opublikowany w dniu 20 kwietnia 2015 r. w Gazecie Wyborczej):
„Zakaz uboju rytualnego praktycznie nie wpłynął na produkcję i eksport drobiu, gdyż kontrahenci zgadzali się na tzw. lekkie oszołomienie ptakĂłw przed ubojem. Dlatego 2014 r. był kolejnym rokiem sukcesĂłw tej branży. Eksport wzrĂłsł o 24 proc. i stanowił już 36 proc produkcji. Bijemy innych ceną - nasze tuszki są o połowę tańsze od niemieckich. W zeszłym roku wyprodukowaliśmy ok. 2 mln ton drobiu i jesteśmy już największym jego producentem i eksporterem w Europie. W Unii produkcja rośnie o 1-2 proc. rocznie, u nas przez ostatnie 10 lat rosła w tempie 10-15 proc. i podobnie może być w tym roku.
Co dalej? Eksperci są przekonani, że potrzeby żywnościowe świata będą rosły szybciej niż zdolności produkcyjne. A to jest doskonała wiadomość dla krajĂłw, ktĂłre mają duży potencjał produkcji żywności. Czyli rĂłwnież dla Polski. „