Informacje

Oświadczenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz w sprawie zasad urzędowego monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego jaj na fermach.

Celem tego monitoringu jest niedopuszczenie jaj do rynku w przypadku wykrycia  w pobranych prĂłbach jaj niedozwolonej obecności antybiotykĂłw.

Niniejsze oświadczenie odnosi się do informacji w mediach o dodatkowych komercyjnych  badaniach jaj i certyfikacji potwierdzającej nieobecność  antybiotykĂłw  w prywatnie pobranych prĂłbach.

W produkcji zwierzęcej obwiązuje zakaz stosowania antybiotykĂłw paszowych. Antybiotyki paszowe z dniem 1 stycznia 2006 r. zostały skreślone z rejestru dodatkĂłw paszowych na podstawie art. 11 rozporządzenia (WE) Nr 1831 / 2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkĂłw stosowanych w żywieniu zwierząt.

Przedstawione niżej wyniki urzędowego monitoringu przeczą  doniesieniom medialnym o nielegalnym i nieodpowiedzialnym stosowaniu antybiotykĂłw przez producentĂłw jaj.

Jaja produkowane w fermach nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną objęte są stałym urzędowym monitoringiem. W ramach tego monitoringu pobierane są urzędowo prĂłbki jaj do badań w celu sprawdzenia czy  jaja  nie zawierają  substancji  niedozwolonych w prawie żywnościowym, w tym pozostałości antybiotykĂłw.

Wiarygodność urzędowych badań na wspĂłlnym rynku opiera  się na określonych przez Unię Europejską ścisłych procedurach pobierania prĂłb i jednolitej, zatwierdzonej  metodyce badań pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Podstawową  zasadą zapewnienia wiarygodności monitoringu są prĂłby urzędowe pobierane przez InspektorĂłw Weterynarii według następujących reguł określonych w przepisach:
„W każdym przypadku pobierania prĂłbek urzędowych, musi to być nieprzewidziane, nieoczekiwane i następujące o rĂłżnym czasie i w rĂłżnych dniach tygodnia.”

Urzędowy  monitoring  prowadzony w ramach „Krajowego Programu Badań Kontrolnych Pozostałości Chemicznych, Biologicznych i LekĂłw" w całym 2013 r. nie stwierdził pozostałości antybiotykĂłw w żadnej z 282 urzędowo pobranych prĂłbek jaj na fermach.
(ŹrĂłdło danych: Zestawienie zbiorcze wynikĂłw niezgodnych wykrytych w Polsce w ramach Krajowego Programu Badań Kontrolnych niedozwolonych pozostałości – opublikowane na stronie www.wetgiw.gov.pl).


Fermowa produkcja jaj spożywczych podlega rĂłwnież kontroli w ramach „Krajowego Programu Badań Badania Pasz i Wody na Fermach”. W ramach tego urzędowego programu na zarejestrowanych fermach jaj spożywczych  badane są pasze stosowane w żywieniu kur oraz pobierane są prĂłbki wody z systemĂłw pojenia do badań. Badania te prowadzone się w celu sprawdzenia czy nie są stosowane niedozwolone substancje (antybiotyki, sulfonamidy, chinalony). 

Krajowy Program Badania Pasz na 2014 r. jest opublikowany na stronie internetowej Inspekcji Weterynaryjnej -  http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4751 .  

Przedstawione badania dowodzą, że wszystkie jaja produkowane w nadzorowanych fermach spełniają obowiązujące  standardy wolnych od antybiotykĂłw.