Informacje

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz 2015` w Łodzi

Wybrane zagadnienia ze Sprawozdania Zarządu Izby z działalności statutowej Krajowej Izby w okresie od lutego 2014 do lutego 2015 r.

Działania Izby ukierunkowane są na szeroko rozumianą obronę interesĂłw gospodarczych podmiotĂłw branżowych i optymalizację warunkĂłw do prowadzenia branżowej działalności gospodarczej. Wymaga to stałej analizy  projektĂłw przepisĂłw przedstawianych Izbie do konsultacji. Umożliwia to aktywne uczestniczenie w procesie wdrażania do krajowego prawa reformy  WspĂłlnej Polityki Rolnej w celu zabezpieczenia optymalnych interesĂłw sektora drobiu i jaj. Reforma obejmuje zmiany WspĂłlnej Organizacji RynkĂłw Rolnych, Program Rozwoju ObszarĂłw Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz zmiany zasad wspierania przez UE działań promocyjnych i informacyjnych.

Krajowa Izba zabrała głos w konsultacjach społecznych następujących projektĂłw aktĂłw prawnych:

-  Programu  Rozwoju ObszarĂłw Wiejskich PROW na lata 2014-2020[1]

-  Ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich[2]

-  Ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji DochodĂłw Rolniczych[3]

- Ustawy o zmianie Ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektĂłrych rynkĂłw rolnych oraz niektĂłrych innych ustaw[4]

- PrzepisĂłw UE określających zasady pozyskiwania unijnego wsparcia na programy   informacyjno-promocyjne[5]

Stanowiska Krajowej Izby dotyczące wymienionych wyżej projektĂłw przepisĂłw zostały przekazane w ramach konsultacji społecznych, w formie pisemnych opinii. Przedstawiciele Izby uczestniczyli także w spotkaniach na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, także międzyresortowych – tzw. uzgodnieniowych oraz w posiedzeniach Parlamentarnych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanowiska Izby publikowane były w czasopismach branżowych i na stronie internetowej www.kipdip.org.pl oraz  przekazywane do dyskusji w ramach członkowstwa Izby w RGŻ. 

Propozycje wymiany poglądĂłw w sprawie szczegĂłłowych rozwiązań reformy WspĂłlnej Polityki Rolnej w drobiarstwie, złożone przez Zarząd Izby organizacjom branżowym : KRD-IG, PZZHiPD, KFHDiPJ, pozostały bez odpowiedzi. Nie są znane oficjalne stanowiska tych organizacji. Ich opinie nie zostały opublikowane na stronie rządowego centrum legislacyjnego. 

Zarząd Izby przekazał ministrowi rolnictwa swoje stanowiska przeciwko:

  • obciążaniu producentĂłw drobiu daniną 0,2% od wartości netto sprzedanych produktĂłw na rzecz Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji DochodĂłw Rolniczych,
  • ograniczaniu dostępu do instrumentĂłw WspĂłlnej Polityki Rolnej tylko wybranym organizacjom, uznanym jako reprezentatywne dla sektora na podstawie obniżonych przez resort rolnictwa kryteriĂłw oceny reprezentatywności,
  • ograniczeniu dostępu do unijnych środkĂłw na wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących produktĂłw rolnych wyłącznie dla organizacji uznanych za reprezentatywne,
  • wprowadzeniu obowiązku zawierania umĂłw kontraktacyjnych lub umĂłw dostaw produktĂłw drobiarskich.

Izba uważa, że utrzymanie dotychczasowych zasad pozyskiwania unijnego wsparcia na programy promocyjno-informacyjne z użyciem środkĂłw funduszy promocji jako wkładu własnego, hamować będzie rozwĂłj samoorganizacji podmiotĂłw  branżowych. Fundusze promocji stanowiące własność całej branży nie powinny być traktowane jako wkład własny przez organizację proponującą kampanię informacyjno-promocyjną, ktĂłra nie spełnia kryteriĂłw unijnych – reprezentacji 50% podmiotĂłw sektora lub 50% udział w rynku. 

Program Rozwoju ObszarĂłw Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Izba złożyła w lutym 2014 r. następujące wnioski do  projektu polskiego PROW:

  • Wydzielenie specjalnych środkĂłw  dla sektora jaj spożywczych w następujących działaniach tego programu: modernizacja gospodarstw rolnych, zwiększenie rentowności i konkurencyjności, marketing produktĂłw rolnych, przetwĂłrstwo i marketing produktĂłw rolnych oraz wsparcie uczestnikĂłw systemĂłw jakości jaj.  

Zdaniem Izby, każde z tych działań powinno być dostępne dla sektora jaj. Konieczna jest bowiem pomoc w uzyskaniu wartości dodanej z tytułu wysokiej jakości jaj z systemĂłw klatkowych.

Krajowa Izba będzie nadal aktywnie uczestniczyć w opiniowaniu projektĂłw rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarĂłw wiejskich i podtrzyma w największym możliwym zakresie swoje wnioski z lutego 2014 r.  zgłoszone do projektu PROW.  

Wdrożenia Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych

Działania Izby polegały na:

- Monitorowaniu prac legislacyjnych nad wdrożeniem wymagań tej dyrektywy do krajowych ustaw z zakresu prawa ochrony środowiska.

-  Monitorowaniu unijnych prac nad dokumentem Konkluzje BAT.

Efektem tej wspĂłłpracy jest możliwość przekazywania  członkom Izby bieżących informacji na temat  zakresu zmian w prawie dotyczącym pozwoleń zintegrowanych oraz  przeciwdziałanie polityce zaostrzania wymagań z zakresu ochrony środowiska dla ferm prowadzących intensywną produkcję drobiu i jaj.

Wnioski o zmianę zapisĂłw w programach zwalczania Salmonelli

Izba ponowiła w sierpniu 2014 r. wniosek o zapewnienie w tych przepisach wypłaty odszkodowań za nieinkubowane jaja wylęgowe skierowane do obrĂłbki termicznej, w pełnej wysokości odpowiadającej ich wartości rynkowej.

Resort rolnictwa nadal twierdzi, wbrew zasadom określonym w unijnych wytycznych dotyczących wspĂłłfinansowania kosztĂłw programĂłw, że krajowe przepisy nie przewidują odszkodowań za jaja wylęgowe poddane  przetworzeniu.

Przykłady działalności informacyjnej Izby potwierdzającej bezpieczeństwo zdrowotne produktĂłw drobiarskich z intensywnej produkcji

 Konferencja Prasowa Krajowej Izby  w Polskiej Agencji Prasowej w dniu 13 sierpnia 2014 r., pt.: „Zagrożenie życia i zdrowia konsumentĂłw kupujących nieoznakowane jaja.”

Podczas tej konferencji oraz w artykułach, informacjach prasowych i wywiadach  radiowych z przedstawicielami Zarządu Izby przekazane i uzasadnione zostało  stanowisko Krajowej Izby:   Tylko fermowa produkcja jaj spożywczych spełnia liczne wymagania  weterynaryjne. Zapewnia to zdrowie i ochronę kur, jakość zdrowotną     i  bezpieczeństwo konsumenta.

Na potwierdzenie informacji przekazanych podczas konferencji prasowej, na stronie internetowej Izby opublikowane zostały wyniki urzędowego monitoringu ferm, pt. Znakomita jakość jaj z produkcji fermowej – wyniki urzędowych kontroli za 2013 rok. Informacja została opracowana na podstawie oceny realizacji monitoringu Salmonelli oraz Programu Badań Kontrolnych Niedozwolonych Pozostałości Chemicznych, Biologicznych     i LekĂłw. W żadnej z 282 urzędowo pobranych prĂłbek jaj na fermach w 2013 r. nie stwierdzono pozostałości antybiotykĂłw. 

 W tej sprawie zostało rĂłwnież opublikowane Oświadczenie Krajowej Izby ProducentĂłw Drobiu i Pasz w sprawie zasad urzędowego monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego jaj na fermach.

W oświadczeniu tym zawarto następujące informacje: Celem tego monitoringu jest niedopuszczenie jaj do rynku w przypadku wykrycia w pobranych prĂłbach jaj niedozwolonej obecności antybiotykĂłw. Niniejsze oświadczenie odnosi się do informacji w mediach o dodatkowych komercyjnych badaniach jaj i certyfikacji potwierdzającej nieobecność antybiotykĂłw w prywatnie pobranych prĂłbach. Oświadczenie podsumowano stwierdzeniem: Przedstawione badania urzędowe dowodzą, że wszystkie jaja produkowane w nadzorowanych fermach spełniają obowiązujące standardy wolnych od antybiotykĂłw.


 [1] Polski PROW na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską  w grudniu 2014 r. Z programu wyłączona została modernizacja gospodarstw prowadzących produkcję drobiu, chyba że jest to produkcja ekologiczna. Program ogranicza możliwość wsparcia tylko dla uczestnikĂłw krajowych systemĂłw jakości już zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa,  czyli systemu QAFP w zakresie  mięsa drobiowego. W ramach działania zapisanego w PROW - PrzetwĂłrstwo i marketing produktĂłw rolnych wspierane mają być inwestycje w sektorach przetwĂłrstwa, między innymi przetwĂłrstwa mięsa (przetwĂłrstwo tylko w małej skali) i jaj. Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentĂłw w kategorii produktu: drĂłb żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone. Uruchomienie tego programu PROW wymaga wydania szeregu krajowych przepisĂłw do uchwalonej przez sejm w dniu 20 lutego 2015 r. ustawy o wspieraniu rozwoju obszarĂłw wiejskich z udziałem środkĂłw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju ObszarĂłw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju ObszarĂłw Wiejskich 2014–2020.

[2] Projekt ustawy oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej.

[3] Projekt ustawy został skierowany po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu w dn. 6.02.2015 r. do sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ktĂłra powołała 19.02.2015 r. Podkomisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia tego projektu.

[4] Komitet do Spraw Europejskich przyjął projekt tej ustawy i rekomendował ją do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady MinistrĂłw.

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktĂłw rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym  i w państwach trzecich uchylające z dniem 30 listopada 2015 roku obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 oraz projekt założeń do rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia nr 1144/2014.