Informacje

Zagrożenie ptasią grypą. Zalecenia dla służb weterynaryjnych i ferm drobiu.

GłĂłwny Lekarz Weterynarii potwierdził, na podstawie informacji z Międzynarodowego Urzędu ds. Epizootii (O.I.E), że na terenie Federacji Rosyjskiej w dniu 23 lipca 2005 r. stwierdzono u drobiu przyzagrodowego wysoce zjadliwą grypę ptasią. Wykryto 5 ognisk grypy, w miejscowościach z okolic Nowosybirska. W kolejnych dwĂłch dniach, chorobę stwierdzono już w 9 miejscowościach rejonu Nowosybirsk. Zakażeniu uległy brojlery kurze, indyki, kaczki i gęsi.

ŹrĂłdłem zakażenia, było dzikie ptactwo wodne, z ktĂłrym drĂłb przyzagrodowy miał bezpośredni kontakt. Nie odnotowano zachorowań w dużych fermach komercyjnych.

Zdaniem GIW, jest to sygnał do wzmożenia nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad gospodarstwami utrzymującymi drĂłb.

Na stronie internetowej GłĂłwnego Inspektoratu Weterynarii, w komunikacie z dnia 8 sierpnia 2005 r. dotyczącym zakazu przywozu produktĂłw drobiarskich z Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu, znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące ptasiej grypy, w tym także zalecenia profilaktyczne dla ferm drobiu.

Lekarze weterynarii, wyznaczeni do sprawowania nadzoru i opieki lekarskiej nad tymi gospodarstwami, zostali szczegĂłlnie zobowiązani do egzekwowania regularnych zapisĂłw o stanie zdrowia, liczbie upadkĂłw w dokumentacji weterynaryjnej oraz do wzmożenia kontroli nad zabezpieczeniem epizootycznym.

Lekarzom wolnej praktyki, sprawującym nadzĂłr nad gospodarstwami utrzymującymi drĂłb, polecono natychmiastowe powiadamianie powiatowych lekarzy weterynarii o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach lub niepokojących sygnałach chorobowych.

Fermy drobiu powinny zachować szczegĂłlną ostrożność tj. przestrzegać wszelkich procedur sanitarno-weterynaryjnych i nie wpuszczać na teren ferm niepowołanych osĂłb.

Unia Europejska, po uzyskaniu akceptacji krajĂłw członkowskich, wprowadzi od 12 sierpnia zakaz importu z Rosji i Kazachstanu drobiu i produktĂłw drobiarskich.

Władze sanitarne Rosji potwierdziły, że wirus H5N1 ptasiej grypy, odkryto w co najmniej trzech regionach na Syberii. GłĂłwny lekarz weterynarii kraju Gienadij Oniszczenko uważa, że epidemię przywlokły dzikie ptaki z Azji Płd.-Wsch.