Informacje

Zmiany wymagań w pozwoleniach zintegrowanych. Konkluzje BAT dla ferm drobiu.

Od 5 września 2014 r. obowiązują zmienione przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektĂłrych innych ustaw (Dz. U. 2014 r., poz. 1101) istotne dla ferm drobiu.
Zmiany ustawy wynikają z konieczności wdrożenia do krajowego prawa przepisy Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Przepisy te skutkować będą weryfikacją obecnych pozwoleń zintegrowanych, w związku z wprowadzeniem konkluzji Najlepszych Dostępnych Technik BAT. Będzie to skutkowało zaostrzeniem wymagań w prowadzeniu ferm drobiu. W przeciwieństwie do dotychczas publikowanych przez Komisję Europejską dokumentĂłw referencyjnych BREF określających BAT (Best Available Techniques) dla poszczegĂłlnych sektorĂłw,  konkluzje BAT jako publikowane przez Komisję Europejską w formie decyzji wykonawczej, będą wiążące dla właścicieli ferm.  
Prace nad ostatecznym zatwierdzeniem konkluzji BAT dla intensywnego chowu drobiu nie zostały jeszcze zakończone.

Konkluzje BAT stanowić będą  podstawę do określania  w pozwoleniach zintegrowanych dopuszczalnych wielkości emisji oraz zakresu i sposobu monitorowania  tych emisji. Monitoring na fermach obejmować będzie, między innymi: emisję amoniaku, emisję pyłĂłw,  emisję zapachĂłw pochodzących z chowu drobiu - ustalenie stężenia zapachu za pomocą olfaktometrii dynamicznej (PN - EN 13725).

Obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego nadal objęte są:
- fermy powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu (kury, kaczki, gęsi, indyki),
- ubojnie drobiu o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę.

W nowych przepisach rozszerzono listę instalacji zobowiązanych do uzyskania ww. pozwolenia, między innymi, o działalność w zakresie produkcji i przetwĂłrstwa pasz roślinnych i zwierzęcych.

Dotychczasowe pozwolenia zintegrowane wydane na okres 10 lat zostaną przekształcone w pozwolenia na czas nieograniczony.

Komentarz własny KIPDiP