Prawo - Analizy prawne

Dematerializacja akcji

Dematerializacja akcji

Idąc za ogólną tendencją cyfryzacji życia i obrotu gospodarczego, ustawodawca w połowie 2019 roku podjął decyzję o zmianie formy akcji emitowanych przez spółki i przeniesienie ich w pełni na platformę elektroniczną. Proces ten został zaplanowany tak, aby zmiany nie zaskoczyły przedsiębiorców i wchodziły w życie etapami, dając czas spółkom i ich akcjonariuszom na odpowiednią reakcje.

1 marca 2020 r. wszedł w życie art. 30029 Kodeksu spółek handlowych mówiący, że akcje nie mają formy dokumentu. Jest to pierwszy etap procesu zmierzającego do dematerializacji akcji, czyli pozbawienia ich fizycznej formy na rzecz prowadzenia odpowiedniego rejestru obejmującego spółki, a więc zakazu emisji i wydawania akcji w formie dokumentu. Utrata przez akcje formy dokumentu nie oznacza, że wydane wcześniej udziały automatycznie stają się nieważne – zachowują one nadal pełną moc prawną aż do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Kolejnym krokiem w procesie dematerializacji akcji był obowiązek wyboru przez spółkę – do dnia 30.06.2020 r. – podmiotu, który na postawie umowy ze spółką będzie odpowiedzialny za prowadzenie rejestru akcji i akcjonariuszy. Może to być podmiot uprawniony na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub notariusz prowadzący kancelarie notarialną. Do tego dnia także spółki powinny po raz pierwszy wezwać swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów w spółce. Do końca 2020 roku spółka ma obowiązek wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów jeszcze cztery kolejne razy.

Moc prawna akcji w formie dokumentu wygaśnie w dniu 1 stycznia 2021 roku. Od tego momentu będą one mogły stanowić jedynie dowód przeciw spółce na fakt przysługiwania posiadaczowi praw udziałowych w spółce. Jeszcze w tym samym dniu nabędą moc prawną odpowiednie wpisy w rejestrze dotyczące akcji i to one stanowić będą podstawę ustaleń dot. ilości, wartości oraz posiadaczy akcji.

Adam Kuźma/Radca Prawny