Wszystko o znakowaniu jaj i opakowań

Dobrowolne oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne

Dobrowolne oświadczenia żywieniowe lub zdrowotne

Dobrowolne deklaracje żywieniowe zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia: 

Oświadczenie żywieniowe – każda informacja, w tym reklama, która stwierdza lub sugeruje, że środek spożywczy posiada szczególną wartość odżywczą ze względu na:
a) energię, którą dostarcza (w zmniejszonej lub zwiększonej ilości) albo nie dostarcza; 

b) wartości odżywcze, które zawiera (w zmniejszonej lub zwiększonej ilości) albo nie zawiera.

Dobrowolne deklaracje zdrowotne dotyczące związku żywności ze zdrowiem człowieka  zostały zdefiniowane w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006:

Oświadczenie zdrowotne oznacza każde oświadczenie zdrowotne, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem”.

Oświadczenie o zmniejszeniu ryzyka choroby oznacza każde oświadczenie zdrowotne które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że spożycie danej kategorii żywności, danej żywności lub jednego z jej składników  znacząco zmniejsza jakiś czynnik ryzyka w rozwoju choroby dotykającej ludzi”.
Zasady i procedury składania deklaracji żywieniowych i zdrowotnych są ustanowione w rozporządzeniu ( WE ) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. W Polsce wykonanie przepisów rozporządzenia znajduje się w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Przepisy ustalone dla oświadczenia żywieniowego lub zdrowotnego mogą mieć zastosowanie zarówno w oznakowaniu opakowania, jak również przy prezentacji produktu i reklamie dla konsumenta końcowego. Znak towarowy, marka lub nazwa marketingowa umieszczone na etykiecie lub w reklamie, które mogą być odbierane jako oświadczenie żywieniowe mogą się znajdować pod warunkiem, że w tym samym miejscu będzie umieszczone oświadczenie spełniające kryteria prawne powyższego rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Wszystkie oświadczenia żywieniowe i zdrowotne mogą być zastosowane przy etykietowaniu, oferowaniu lub reklamie żywności, jeżeli zostały użyte zgodnie z przepisami i procedurami rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Oświadczenie żywieniowe i zdrowotne nie może:

- być nieprawdziwe, niejednoznaczne lub wprowadzające w błąd,

-budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa lub adekwatności odżywczej innej żywności,

- zachęcać do nadmiernego spożycia danej żywności,

- stwierdzać, sugerować lub dawać do zrozumienia, że zrównoważony i zróżnicowany sposób odżywiania się nie może zapewnić odpowiednich ilości składników,

- odnosić się do zmian w funkcjonowaniu organizmu w sposób wzbudzający lub wykorzystujący lęk u konsumenta przy pomocy tekstu lub obrazów.