Prawo - Analizy prawne

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników ze starostwa

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników ze starostwa

Przedsiębiorcy dotknięci wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19 mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości spadku obrotów gospodarczych. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika. Analogicznie w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50%, dofinansowanie może sięgać kwoty 70% wynagrodzeń pracowników, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 80%, dofinansowanie może sięgać 90% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace.

Dofinansowanie może być przyznane mikro przedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jest ono wypłacane w okresach miesięcznych.

Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o spełnieniu warunków przyznania pomocy (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń). Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zawartej przez starostę z przedsiębiorcą.

Adam Kuźma/Radca Prawny