Prawo - Analizy prawne

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Celem nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest zlikwidowanie wątpliwości interpretacyjnych, zapisów utrudniających oraz opóźniających w czasie proces wydawania decyzji środowiskowej, a także zapewnienie obiektywizmu w procesie wydawania tej decyzji, z absolutnym zachowaniem najwyższej jakości tego procesu.

Nowelizacji ma przyśpieszyć proces wydania decyzji środowiskowej, m.in. poprzez zmniejszenie liczby zbędnych załączników do wniosku. W tym sensie projekt sprzyja wszystkim inwestorom. W przypadku inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących projekt ustawy ooś zakłada rezygnację z załączania do wniosku wypisów i wyrysów z planu miejscowego.

Wskazać również należy, iż w projekcie nie przewidziano żadnego przepisu, który osłabiałby kontrolę społeczną. Uprawnienia organizacji ekologicznych, ale też innych organizacji społecznych, nie ulegają żadnej zmianie. Organizacje te mają i nadal będą miały bardzo szerokie uprawnienia i praktyczną możliwość udziału zasadniczo w każdym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej.

Zmiana definicji stron postępowania znosi istniejące dotychczas uprawnienia do uczestniczenia w postępowaniu podmiotom, które w żaden sposób nie zostaną dotknięte skutkami inwestycji oraz nadaje przymiot strony podmiotom, które dotychczas nie miały takiego uprawnienia, a inwestycja na nich oddziałuje. Projekt wprowadza możliwość udziału w postępowaniu podmiotom, które oddziela od inwestycji droga lub rzeka, które obecnie nie mogły brać udziału w postępowaniu. Jest to efekt zastąpienie kryterium bezpośredniego sąsiedztwa kryterium odległościowym (100 metrów) od inwestycji, na podstawie którego właściciele działek będą stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt również nie zmniejsza wymagań względem inwestycji uciążliwych. Definicja stron umożliwia udział w postępowaniu wszystkim podmiotom, jeśli inwestycja może ograniczać możliwości aktualnego korzystania z nieruchomości, niezależnie od progu 100 m.

Adam Kuźma/Radca Prawny