Wszystko o znakowaniu jaj i opakowań

Ogólne zasady przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, także jaj

Ogólne zasady przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, także jaj

- Środki spożywcze muszą być oznakowane. 
- Prawo dotyczące informacji na temat żywności gwarantuje konsumentom prawo do informacji na temat spożywanej żywności. 

 Podstawowe zasady i cele znakowania żywności:
- Zapewnienie możliwości świadomego wyboru żywności.
- Zapobieganie nieuczciwym praktykom rynkowym.
- Informowanie o wartości odżywczej - edukacja żywieniowa w formie Referencyjnej Wartości Spożycia (RWS).

Reguły znakowania określone są w art. 45,46,47, 48 i 49  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i  żywienia (Dz.U. nr 171 poz. 1225).

Przepisy dotyczące informacji na temat żywności określają zakres obowiązkowych informacji oraz zasady przekazywania informacji dobrowolnych. 

Zasady rzetelnego przekazywania informacji obowiązkowych  i dobrowolnych:  
- Oznakowanie środka spożywczego  nie może wprowadzać konsumentów w błąd co do charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, oraz sugerować ,że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, których nie posiada, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości. 

- Oznakowanie środka spożywczego nie może przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości oraz zawierać oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych niezgodnych z przepisami rozporządzenia Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. 

- Środki spożywcze muszą być oznakowane w sposób zrozumiały dla konsumenta, napisy wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w  żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami.  

- Podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za informację na temat żywności jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy lub – jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii – importer danego środka na rynek Unii. (art. 8  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności).