Prawo - Analizy prawne

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

11 sierpnia 2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ustawa ta składa się na prowadzoną przez rząd Politykę Nowej Szansy. Zgodnie z jej przepisami przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej będą mogli uzyskać pomoc na:

  1. ratowanie,
  2. tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,
  3. restrukturyzację.

O pomoc publiczną będzie mógł się ubiegać przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością (wymóg spełnienia warunków z art. 141 ust. 2 Prawa restukturyzacyjnego) lub już niewypłacalny (w rozumieniu art. 11 Prawa upadłościowego). Pomoc udzielana będzie na wniosek przedsiębiorcy.

Decyzję co do udzielenia pomocy wydawać będzie minister właściwy ds. gospodarki lub Agencja Rozwoju Przemysłu. Pomoc udzielana będzie z budżetu państwa lub też właśnie z budżetu ARP. Udzielona pomoc, co do zasady, będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej.

Taka pomoc publiczna będzie mogła być udzielona wyłącznie, jeśli będzie zapobiegać i prowadzić do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, gdy bez tej pomocy wspomniany cel nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie. Do końca bieżącego roku przez owe trudności i niedoskonałości rozumie się także ryzyko opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku trudności związanych z pandemią COVID-19.

Pomoc publiczna ma przybrać głównie formę oprocentowanych pożyczek. W przypadku jednak ubiegania się o pomoc na restrukturyzację możliwe będzie również: objecie obligacji, zmiana terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersja pożyczki na udziały lub akcje przedsiębiorcy, objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Roczny limit wydatków z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Ustawy będzie wynosił nie więcej niż 120 mln zł rocznie do roku 2029 włącznie.

Adam Kuźma/Radca Prawny