Prawo - Analizy prawne

Sygnaliści: stanowiska

Sygnaliści: stanowiska

W związku z wejściem w życie z dniem 17 grudnia 2021 roku przepisów chroniących tzw. sygnalistów bez uprzedniej implementacji ze strony polskiego ustawodawcy zapanowała pewna dezinformacja. 

Brak krajowych przepisów stworzyło ogromne ryzyko po stronie podmiotów objętych regulacją. Zarówno w przypadku zignorowania zgłoszenia sygnalisty jak i też zastosowanie wobec niego działań odwetowych, może zostać uznane przez sąd za naruszenie, które pociąga za sobą zarówno roszczenia z zakresu prawa pracy, ale także i ochrony dóbr osobistych.

W dniu 30 grudnia 2021 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano niemal 115 stanowisk w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Pośród nich można znaleźć sporo stanowisk podmiotów prywatnych, ale także instytucji publicznych takich jak: Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do tej pory, projektodawca ustawy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odniosło się jedynie do stanowiska Związku Powiatów Polskich, jednakże już z tego pisma można wskazać istotne zmiany, które nastąpią w projekcie ustawy, mianowicie: zmniejszenie wymiaru kar określonych w przepisach karnych oraz wydłużenie vacatio legis względem tych przepisów, zmiana definicji organu publicznego zgodnie z którą przez organ publiczny będzie się rozumieć m.in. organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z wciąż trwającymi jednak pracami nad projektem, należy cierpliwie oczekiwać na odniesienie się do pozostałych stanowisko oraz opracowanie nowej wersji projektu.

Adam Kuźma/Radca Prawny