Prawo - Analizy prawne

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt

W celu dostosowania przepisów polskiego prawa pod wymogi wskazane przez Unię Europejską, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy w pełni regulujący dziedzinę hodowli oraz rozrodu wszystkich zwierząt hodowlanych.

Przede wszystkim w odniesieniu do dotychczasowych przepisów, przestają obowiązywać przepisy prawa polskiego dotyczące bydła, świń, owiec, kóz oraz zwierząt koniowatych w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej, wymogów stawianych zwierzętom czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu tymi zwierzętami i ich materiałem biologicznym a także w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych. Wszystkie te kwestie zostały uregulowane w rozporządzeniu Unii Europejskiej.

Ustawa wskazuje odpowiednie organy i instytucje, którym przysługują odpowiednie uprawnienia i kompetencje wskazane w rozporządzeniu UE. Jednym z nich jest przeprowadzanie kontroli urzędowych, za które odpowiedzialne ma być Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Ministrowi natomiast przyznano uprawnienia aby uznać organizacje hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie ksiąg hodowlanych za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane.

Na zakończenie warto dodać, że wraz z wejściem w życie ustawy – 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw, moc obowiązującą utraci ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z 2007 roku.

Adam Kuźma/Radca Prawny