Prawo - Analizy prawne

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy

W aktualnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 ustawodawca wprowadza do systemu prawnego rozwiązania, mające na celu wsparcie oraz ratowanie przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych tymi okolicznościami. obniżenie wymiaru czasu pracy w przedsiębiorstwie w związku z pandemią COVID-19 pozwala na uzyskania świadczeń na pokrycie części wynagrodzeń pracowników. Przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.

Świadczenie przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców dotkniętym spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, którzy nie zalegają z regulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na wniosek pracodawcy, ze środków FGŚP, świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy. Czas pracy ograniczyć można na podstawie porozumienia z pracownikami, o 20%, nie więcej niż do 0.5 etatu, jednak wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za prace z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na wniosek pracodawcy, ze środków FGŚP, świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia  pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy. Pracodawca może uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, któremu obniżono wymiar czasu pracy o 20%, do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, oraz środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od przyznanych świadczeń.

Świadczenia oraz środki, o których mowa powyżej, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o spełnieniu pozostałych warunków przyznania. Przedsiębiorca, który otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń.

Adam Kuźma/Radca Prawny