Prawo - Analizy prawne

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji przestoju ekonomicznego

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji przestoju ekonomicznego

W aktualnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 ustawodawca wprowadza do systemu prawnego rozwiązania, mające na celu wsparcie oraz ratowanie przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych tymi okolicznościami. Wprowadzenie przestoju ekonomicznego w przedsiębiorstwie w związku z pandemią COVID-19 pozwala na uzyskania świadczeń na pokrycie części wynagrodzeń pracowników. Przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym na podstawie porozumienia pracodawcy z pracownikami.

Świadczenie przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców dotkniętym spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, którzy nie zalegają z regulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (z zastrzeżeniem możliwości zawarcia umowy z ZUS lub uzyskania decyzji w sprawie spłaty zadłużenia).

Pomoc przyznawana jest wyłącznie na wniosek pracodawcy, ze środków FGŚP, świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia  pracowników objętych przestojem ekonomicznym.

Pracodawca może uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy a także środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Świadczenia oraz środki, o których mowa powyżej, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca dołącza kopię porozumienia, w którym określono warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego. We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o spełnieniu pozostałych warunków przyznania. Przedsiębiorca, który otrzymał z Funduszu środki na wypłatę świadczeń, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń.

Adam Kuźma/Radca Prawny