Prawo - Analizy prawne

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany w postępowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany w postępowaniach

Dnia 14 sierpnia 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz niektórych innych ustaw. Zmiany weszły w życie 24 września 2019 r. Jakie są najważniejsze zmiany i czy usprawnią dotychczasowe procesy?

Zmiany dotyczące procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczą wszystkich inwestycji sklasyfikowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jedną z najważniejszych wprowadzonych zmian, jest nowe kryterium określania statusu stron postępowania – 100 m od granicy terenu, na którym planuje się realizację inwestycji, nie biorąc pod uwagę geodezyjnego podziału terenu. Kolejną istotną zmianą jest fakt, że w sytuacji śmierci stron postępowania lub nieaktualnych danych w momencie wszczęcia postępowania, przyjęty przepis ustanawia tzw. fikcję doręczenia. Ma to na celu uniknięcie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nowe przepisy nakładają na strony obowiązek poinformowania organu o zmianie właściciela nieruchomości. W przypadku gdy nowy właściciel nie dokona takiego zawiadomienia, nabywca nieruchomości nie będzie mógł wnioskować o wznowienie postępowania z uwagi na brak jego oficjalnego udziału w postępowaniu. Kolejna zmiana, dopuszcza zawieszenie postępowania na wniosek inwestora, mimo sprzeciwu pozostałych stron postępowania. Jedyną przesłanką warunkującą zawieszenie takiego postępowania byłoby zagrożenie interesu społecznego.

Adam Kuźma/Radca Prawny