Wszystko o znakowaniu jaj i opakowań

Zasady stosowania obowiązkowych oznaczeń na jajach i opakowaniach do jaj

Zasady stosowania obowiązkowych oznaczeń na jajach i opakowaniach do jaj

1. Jaja klasy „A” muszą być oznakowane na skorupie kodem producenta. Znakowanie jaj kodem producenta odbywa się w miejscu produkcji na jajach nieklasyfikowanych lub w pierwszym zakładzie pakowania, do którego dostarcza się jaja. Jaja sprzedawane przez producenta konsumentowi końcowemu na lokalnym rynku publicznym w regionie produkcji danego państwa członkowskiego (tzw. sprzedaż bezpośrednia) są także znakowane kodem producenta. 

2. Producenci sprzedający jaja bezpośrednio konsumentowi końcowemu w miejscu produkcji tych jaj mogą sprzedawać jaja oznakowane na skorupie zgodnie z wymaganiami norm handlowych określonych w  Części 6 załącznika nr VII rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, lub  korzystając ze zwolnienia określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Jeżeli skorzystali z tego zwolnienia, nie mogą dokonywać żadnej klasyfikacji jakościowej i wagowej. 

3. Producent jaj utrzymujący nie więcej niż 50 kur nieśnych jest zwolniony z obowiązku znakowania jaj oznaczeniem kodowym, jeżeli jaja są sprzedawane konsumentom końcowym na terenie powiatu, w którym zostały wyprodukowane lub na terenie powiatów przyległych oraz jeżeli w miejscu sprzedaży dostępne są dane: nazwa i adres gospodarstwa, z którego jaj pochodzą lub imię, nazwisko i adres producenta jaj. (§ 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych). 

4. Jaja klasy „A” są pakowane i etykietowane w zakładach pakowania jaj zgodnie z następującą definicją partii jaj określoną w art. 1 pkt. i  w rozporządzeniu nr  589/2008:
„partia” oznacza jaja w opakowaniach lub luzem, z jednego i tego samego miejsca produkcji lub zakładu pakowania znajdującego się w jednym miejscu, z jedną i tą samą datą zniesienia, minimalnej trwałości lub pakowania, tym samym sposobem chowu oraz – w przypadku jaj klasyfikowanych – tej samej klasy jakości i klasy wagowej.

5. Czynności przygotowania w zakładzie pakowania jaj kurzych do sprzedaży powinny być wykonane w ciągu 10 dni od daty zniesienia jaj. Należy więc przyjąć, że umieszczanie informacji na opakowaniu jaj klasy „A” powinno nastąpić nie później niż w dziesiątym dniu od daty zniesienia jaja. 

6. Informacje obowiązkowe powinny być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania jaj klasy „A” w sposób widoczny i czytelny. Objaśnienie znaczenia kodu producenta może być umieszczone na zewnętrznej lub wewnętrznej stronie opakowania.

7. Jaja klasy B znakuje się  na skorupie okręgiem o średnicy co najmniej 12 mm wytyczonym wokół litery B, której wysokość wynosi co najmniej  5 mm, lub łatwo widocznym kolorowym punktem o średnicy co najmniej 5 mm (art. 10 Rozporządzenia Komisji WE nr 589/2008). Zakłady pakowania jaj są zwolnione z obowiązku znakowania jaj klasy B, które zostały wyprodukowane i są wprowadzane do obrotu na terytorium Polski (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych).

*Definicje na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. k) i l) rozporządzenia PE i Rady nr 1169/2011: 

 „pole widzenia” oznacza wszystkie powierzchnie opakowania, których treść można odczytać z pojedynczego punktu widzenia.

 „główne pole widzenia” oznacza pole widzenia opakowania, które konsument najprawdopodobniej zobaczy przy pierwszym spojrzeniu na produkt w momencie zakupu i które umożliwia konsumentowi natychmiastową identyfikację produktu, jeśli chodzi o jego charakter lub rodzaj, a w stosownych przypadkach o jego markę. Jeżeli opakowanie ma kilka identycznych głównych pól widzenia, to główne pole widzenia jest polem wybranym przez podmiot działający na rynku spożywczym.