Ważne dla Producentów – grypa ptaków

Główny Inspektorat Weterynaryjny apeluje o przestrzeganie  zaostrzonych zasad bioasekuracji na fermach drobiu ograniczających ryzyko zakażenia wirusem grypy ptaków
Mając na uwadze istniejące ryzyko w związku z potwierdzeniem w Polsce wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków podtypu H5N8, właściciele stad drobiu powinni zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zaostrzonych środków bioasekuracji na fermach, na których utrzymywany jest drób. Stosowanie najbardziej rygorystycznych praktyk bioasekuracyjnych może zminimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się HPAI na terenie kraju. Zasad ochrony drobiu przed chorobą powinni przestrzegać nie tylko właściciele ferm zarejestrowanych i nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, ale również osoby zajmujące się tzw. chowem przyzagrodowym. Dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem wirusa  grypy ptaków w naszym kraju u ptaków utrzymywanych w gospodarstwach drobnotowarowych (pogłowie nierejestrowane prze Inspekcję Weterynaryjną) pokazały jakie konsekwencje, zarówno zdrowotne i handlowe,  powoduje niekontrolowana produkcja przyzagrodowa dla pozostałych uczestników rynku  - ferm i zakładów wylęgu drobiu.

O grypie ptaków:

Ogólne informacje o grypie ptaków - informacje dostępne  TUTAJ

Objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia - informacje dostępne TUTAJ

Likwidacja ogniska grypy ptaków - informacje dostępne TUTAJ

Obowiązki właściciela zwierząt w przypadku podejrzenia lub wystąpienia objawów choroby zakażnej dostępne są TUTAJ , natomiast działania podejmowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii zostały opisane TUTAJ

Do pobrania - materiały informacyjne:

Raport EFSA_2020_11_20

Informacja o aktualnej sytuacji epizootycznej w Unii Europejskiej

Grypa ptaków - opracowania PIWet-PIB Puławy:

POBIERZ WSZYSTKIE

Najnowsze Opracowanie PIWet Puławy z dnia 2021.01.13

Wyniki analiz genetycznych H5N8 Polska.pdf

Zasady ochrony drobiu przed chorobą:

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;

- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;

- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

- przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

- zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;

- szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

- rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;

- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;

- obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;

- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;

- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;

- brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

- słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);

- należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

- należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);

- nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;

- nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);

- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

 

Materiały - grypa ptaków w latach 2016/2017

Utylizacja drobiu na fermie elementem skutecznej Bioasekuracji!
 

Najnowszy Raport EFSA  w sprawie grypy ptaków: Avian influenza overview October 2016–August 2017  (wrzesień 2017)

Raport PIWet – PIB z dnia 10 marca 2017 r.: Raport z aktualnej sytuacji związanej z występowaniem w Polsce i innych krajach Europy wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 Pobierz 

Prezentacja PIWet – PIB Puławy z dnia 7 lutego 2017 r.:  Analiza przyczyn występowania grypy ptaków w Polsce i państwach UE Pobierz

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Lekarza Weterynarii Pobierz

Informacje archiwalne - Komunikaty Głównego Inspektoratu Weterynarii w sprawie występowania kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce w sezonie jesienno - zimowym 2016/2017 Pobierz