Wsparcie finansowe – grypa ptaków

Odszkodowania, rekompensaty, zapomogi i nagrody ze środków budżetu państwa

Gospodarstwa, w których potwierdzono grypę ptaków i w których niezbędna jest likwidacja stada, mogą ubiegać się o odszkodowania i zwrot faktycznie poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem nakazów zawartych w decyzji powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zgodnie z art. 49  i art. 57 c  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz  zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje za:

A. Kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania(w tym grypy ptaków); (na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy).

B. Za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania (w tym grypy ptaków)  produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (w tym jaja konsumpcyjne), jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu (na podstawie art. 49 ust. 5 ww. ustawy).

Wysokość odszkodowania:

A. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia oraz produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, którą określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców (na podstawie art. 49 ust. 2, 3, 6 ww. ustawy).

B. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje i odwołuje rzeczoznawców i informuje o tym fakcie  powiatowego lekarza weterynarii.

C. W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia.

Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez powiatowego lekarza weterynarii jest  ostateczna. Posiadacz zwierzęcia niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia  jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego (art. 49 ust. 8 ww. ustawy).

Wypłacone odszkodowania, nie podlegają zajęciu na pokrycie należności publicznych, jeżeli zostaną wykorzystane na odtworzenie wcześniej posiadanego stanu zwierzą t (art. 49 ust. 10 ww. ustawy).

Pozostała pomoc finansowa: zapomogi, nagrody, zwroty kosztów, rekompensaty

A. Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji  choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii,  może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa (art. 49 ust. 9 ww. ustawy).

B. Podmiotowi, który poniósł koszty związane z zabiciem lub ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych, wykonując nakazy Powiatowego Lekarza Weterynarii , o których mowa w ust. 1 i 5, przysługuje ze środków budżetu  państwa zwrot faktycznie poniesionych wydatków (art. 49 ust. 11 ww. ustawy).

C. Zgodnie z art. 50 ww. ustawy posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które  padło, zanim organ Inspekcji Weterynaryjnej otrzymał informację o zgłoszeniu, jeżeli stwierdził, że  zwierzę padło z powodu na chorobę zakaźną zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania.

Wysokość zapomogi stanowi 2/3 wartości  rynkowej zwierzęcia określonej zgodnie z art. 49. Do ustalania zapomogi, w tym do szacowania  zwierząt, stosuje się odpowiednio przepisy art. 49. Istotnym przepisem w  ustawie jest art. 49 ust. 7 ww. ustawy, który wymienia sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje.

Rekompensaty dla ferm drobiu

W sezonie jesienno - zimowym 2016/2017 wiele  ferm drobiu w Polsce zostało dotknięte pojawieniem się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8. W ramach dodatkowego wsparcia finansowego, dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których był utrzymywany drób, położonych na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (obszar zapowietrzony i obszar zagrożony) i ponoszącym z tego tytułu straty, przewidziane było przyznanie pomocy finansowej w formie rekompensat, niezależnych od wypłat odszkodowań związanych z likwidacją stad. Program pomocowy uruchomiony został na podstawie ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 166).