Prawo – grypa ptaków

Obowiązujące przepisy prawne w sprawie zwalczania grypy ptaków

 

Decyzje  Komisji Europejskiej w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków we Wspólnocie

W publikowanych przez Komisję Europejską decyzjach ustala się podział na obszary objęte ograniczeniami w krajach UE (zapowietrzony i zagrożony) dotkniętych grypą ptaków oraz określa czas trwania ograniczeń mających na wyznaczonych regionach zastosowanie (szczegółowy wykaz w załączniku do decyzji).

Najnowsza decyzja Komisji Europejskiej: Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/697 z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Pobierz 

Nowa decyzja KE została opublikowana, w związku z wykryciem i zgłoszeniem przez Bułgarię nowych ognisk grypy ptaków. W następstwie wystąpienia ognisk tej choroby zostały wprowadzone niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone wokół zakażonych gospodarstw drobiarskich. Wykaz stref z ograniczeniami wraz z datą, do której środki są stosowane zostały zamieszczone w załączniku do wskazanej wyżej  decyzji wykonawczej KE.

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/1841 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej(UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich Pobierz

W związku ze zmianami wprowadzonymi za pomocą Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1841 z dnia 10 października 2017 r., aktualnie  obowiązująca Decyzja Wykonawcza KE 2017/247, przewiduje możliwość ustanowienia na poziomie unijnym przez zainteresowane państwa członkowskie dalszych stref zamkniętych, tzw. stref buforowych, wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, zgodnie z przepisami art. 16 ust. 4 dyrektywy 2005/94/WE (z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 16 ust. 3 tej dyrektywy). Decyzja o podjęciu takich działań jest podejmowana na podstawie analizy sytuacji epidemiologicznej w państwie członkowskim dotkniętym problemem, a działania te mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa na obszarach o podwyższonym ryzyku. Obszary buforowe zostały objęte zakresem decyzji wykonawczych publikowanych przez Komisję Europejską i wymieniane są w Części C załącznika do decyzji wraz z datą do której podjęte w nich środki mają zastosowanie. Jednocześnie, uregulowano w Decyzji Wykonawczej KE (UE) 2017/247 przepisy dotyczące warunków postępowania przy wywozie żywego drobiu, piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych ze stref buforowych do innych państw Wspólnoty.

Decyzja Wykonawcza  (UE) 2017/247  z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie środków ochronnych w odniesieniu  do ognisk wysoce  zjadliwej grypy ptaków  w niektórych państwach członkowskich Pobierz

Wykaz  Decyzji Wykonawczych Komisji Europejskiej opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w okresie od dnia 11 lutego do dnia 8 maja 2018 roku  w związku z występowaniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w poszczególnych krajach członkowskich UE można pobrać TUTAJ

 

Regulacje unijne

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/662 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu oraz w sprawie zmiany załącznika VII do dyrektywy Rady 2005/94/WE Pobierz

Jako laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu wyznacza się Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) w Legnaro  we Włoszech, na czas nieokreślony, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/2410 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzje 2006/415/WE i 2007/25/WE oraz decyzję wykonawczą 2013/657/UE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków Pobierz

Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG Pobierz

Decyzja Komisji 2006/415/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE Pobierz

Decyzja Komisji 2006/437/WE z dnia 4 sierpnia 2006r. zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny dotyczący grypy ptaków, przewidziany w dyrektywie Rady 2005/94/WE Pobierz

Decyzja Komisji 2006/563/WE z dnia 11 sierpnia 2006r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/115/WE Pobierz

Decyzja Wykonawcza Komisji 2017/263/UE z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób Pobierz 

Decyzja Komisji 2007/598/WE z dnia 28 sierpnia 2007 r. dotycząca środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach lub ośrodkach w państwach członkowskich Pobierz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji 139/2013/UE z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywoz Pobierz

 

Regulacje krajowe

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266, 470, z 2016 r. poz. 1605) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752) Pobierz 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz.  722) Pobierz - Jednocześnie uchylone zostało  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016 poz. 2091) Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017–2019 Pobierz